Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 30.11.2015 02:46
Andrievs, Andrejs, Andris
Dienas teikums

Nekas atmosfēru nesakarsē tik stipri kā ledainas attiecības. /C.Melameds/

 

Vārkavas novada izglītības iestādes
 
 
Adrese: Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335
Tālrunis: 65326655, 28238094
E-pasta adrese: varkavasvsk@pvg.edu.lv
Skolas direktore: Anita Vilcāne
 
 
 
Adrese: Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV-5337.
Tālrunis: 28449096
E-pasta adrese: varkavaspsk@pvg.edu.lv
Skolas direktore: Skaidrīte Medne
 
 
Vanagu pamatskola 2012.gadā reorganizēta par Rimicānu PII filiāli "Vanadziņi", kā arī tās ēkā darbojas  Informācijas un atbalsta centrs "Vanagi"
 
Adrese: Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5316.
Tālrunis: 65326609, 28450919
Fakss: 65326609
E-pasta adrese: vanagupsk@pvg.edu.lv
Centra  vadītāja: Janīna Praņevska
 
 
 
  
Adrese: Saules iela 2, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, LV-5325
Tālrunis: 65329204, 28444927
E-pasta adrese: rimicanupirmsk@pvg.edu.lv
PII vadītāja: Velta Ziemele
 
Rimicānu PII avīze "Kamoliņš"

 

 
 
 
(30 gados no 1929. līdz 1959.gadam). Autore Valērija Drancāne - Sinkēviča (2002.gada 19.oktobrī).
 
 
 
 
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Vārkavas novada izglītības iestāžu darbs tika organizēts šādi: 2009. gada augustā tika izveidota Vārkavas novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru padome, kuras sastāvā ir 4 novada izglītības iestāžu vadītāji – Velta Ziemele (Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde), Anita Vilcāne (Vārkavas vidusskola), Janīna Praņevska (Vanagu pamatskola), Skaidrīte Medne (Vārkavas pamatskola); kā arī tajā pašā laikā tika izveidota Vārkavas novada pašvaldības Interešu izglītības mērķdotācijas sadales komisija, kuras sastāvā ir Vārkavas vidusskolas skolotāja Helēna Ērgle, Vārkavas pamatskolas skolotāja Dagmāra Skutele, novada domes deputāte, domes priekšsēdētājas vietniece Anita Brakovska.
  
 

 

  
 
2010. gadā izglītības pārvaldes funkciju Vārkavas novadā veica Preiļu novada izglītības pārvalde. Izglītības pārvaldes funkcijas:
 •       seko normatīvo aktu ievērošanai izglītības jomā novada teritorijā;
 •       īsteno tai delēģētos novada domes lēmumus izglītības jomā;
 •       iesniedz priekšlikumus izglītības iestāžu dibināšanai, slēgšanai un reorganizēšanai;
 •       organizē pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību;
 •       koordinē valsts audzināšanas darba stratēģijas īstenošanu;
 •       nodrošina stingrās uzskaites dokumentu veidlapu saņemšanu, izlietošanas uzskaiti,  glabāšanu, iznīcināšanu un sniedz atskaiti Izglītības un zinātnes ministrijai;
 •       risina jautājumus, kas saistīti ar skolēnu atbrīvošanu no eksāmeniem;
 •       organizē mācību priekšmetu olimpiādes un zinātniskos lasījumus;
 •       koordinē un nodrošina izglītības informācijas apriti novada izglītības iestādēm, izmantojot elektroniskās datu bāzes, arhīvus, reģistrus un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) statistiskos pieprasījumus: Valsts izglītības informatizācijas sistēma – audzēkņu, darbinieku, iestāžu datu bāzes, tarifikācijas, VS pārskati; arhīvu – Latvijas Izglītības informatizācijas sistēma - audzēkņu, darbinieku, iestāžu datu bāzes, tarifikācijas, VS pārskati;
 •       uztur IZM skolotāju stipendiātu un apmācāmo darbinieku datu bāzes projektos;
 •       apkopo mācību gada sākumu statistiskās informāciju– IZM;
 •       nodrošina Valsts izglītības satura centra elektroniskā saziņas vidi;
 •       uztur Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas;
 •       nodrošina atbalstu novada izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai šajās izglītības iestādēs;
 •      nodrošina informācijas apmaiņu ar Izglītības un zinātnes ministriju;
 •       organizē un koordinē pedagogu tālākizglītību un profesionālās meistarības pilnveidi;
 •       veicina izglītības iestāžu metodisko darbu;
 •       koordinē metodisko apvienību darbu;
 •       sniedz metodisko un koordinējošo palīdzību pirmsskolas, vispārējās pamata un vidējās, interešu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa nodrošināšanā;
 •       koordinē skolēnu Dziesmu un deju svētku sagatavošanas darbu un norisi;
 •       koordinē bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanu;
 •       koordinē izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mācību un metodisko literatūru un citiem mācību līdzekļiem;
 •       nodrošina valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu, organizēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 •       regulāri apseko izglītības iestādes un novērtē to atbilstību izglītības procesa organizācijas prasībām;
 •       analizē izglītības procesu visās izglītības pakāpēs un veidos;
 •       seko vispārējās izglītības programmu izstrādei un īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs;
 •       pēc izglītības iestāžu pieprasījuma veic novada izglītības iestāžu datorklašu, serveru, datortīklu un skolvadības datoru izpēti, izstrādā metodiskos ieteikumus un nodrošina to atbilstību izglītības programmu realizēšanai;
 •       pēc izglītības iestāžu pieprasījuma veic novada izglītības iestāžu skolvadības datoru atjaunošanu Preiļu novada Izglītības pārvaldē;
 •       pēc vienošanās ar attiecīgo izglītības iestādi (par atsevišķu finansējumu) veic datoru un datorklašu programmatūras atjaunošanu, datortīklu konfigurāciju un citu ar IT saistītos darbus izglītības iestādēs (mazo pamatskolu datorklašu atjaunošanu).
 
 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 10.11.2010 18:29:16

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgā par mājas lapas saturu: Maija Praņevska
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »