Vārkavas novada iedzīvotājiem jāpārslēdz līgumi ar "Clean R"

 

Uzvarot Vārkavas novada pašvaldības iepirkumu konkursā, vides pakalpojumu uzņēmums "Clean R" turpinās nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu novadā nākamos trīs gadus.

"Clean R" aicina Vārkavas novada iedzīvotājus noslēgt jaunus līgumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Ņemot vērā, ka "Clean R" sniegs pakalpojumus uz jauna iepirkuma līguma pamata, kas noslēgts ar pašvaldību, jauni līgumi ir jāslēdz arī visiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, "Clean R" sākot ar  1. septembri aicina noslēgt jauno pakalpojuma līgumu. Iepriekš noslēgtie līgumi būs spēkā tikai līdz 2019.gada 31. oktobrim. Ja līgums netiks noslēgts līdz noteiktajam termiņam, atkritumu izvešana netiks nodrošināta līdz tas tiks paveikts.

No š.g. 1. novembra Vārkavas novadā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 26,06 EUR/m3 ieskaitot PVN. Jaunajā atkritumu apsaimniekošanas periodā, kas sāksies 2019. gada 1. novembrī, iedzīvotājiem būs pieejamas arī bezmaksas akcijas nolietoto elektropreču un lauksaimniecības iepakojumu savākšanai.

Kā noslēgt jauno līgumu?

Visvienkāršāk līgumu ir noslēgt “Clean R" mājaslapas www.cleanr.lv, sadaļā "E-pakalpojumi", kas aizņems tikai dažas minūtes. Līgumu tāpat var noslēgt attālināti, sazinoties ar “Clean R” Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67111001 (darba dienās plkst. 8.00 –17.00) vai sūtot e-pastu: kc@cleanr.lv. Līgumu varēs noslēgt arī Vārkavas novada domē.

Dalīti vākto atkritumu izvešana.

Ņemot vērā, ka turpmākajos gados palielināsies Dabas resursu nodoklis, pieaugs arī maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu. 2019. gadā minētais nodoklis ir EUR 43,00, bet 2020. gadā tas sasniegs EUR 50,00 par tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu. “Clean R” visiem iedzīvotājiem nodrošinās iespēju šķirot sadzīves atkritumus. Cītīgi un pareizi šķirojot, tas palīdzēs samazināt kopējo atkritumu daudzumu un ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanas rēķina.

"Clean R" aicina visus Vārkavas novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā, jo lielāko daļu no nešķiroto sadzīves atkritumu apjoma veido otrreiz izmantojamie materiāli, piemēram, plastmasa, papīrs un stikls. Atkritumu šķirošana nav sarežģīts process, taču ir jāievēro daži nosacījumi. Pats svarīgākais – šķirot pareizi!

Jau šobrīd pašvaldībā ir izveidoti un tiek apkalpoti publiski pieejamie dalīti vākto atkritumu punkti. Šajos punktos iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no sašķirotajiem  atkritumiem. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti šķirošanas konteineri ar uzlīmēm. Uz tām ir norādīti atkritumu veidi, kurus drīkst ievietot katrā no konteineriem. Šajos konteineros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam, metālam. Iedzīvotājiem ir nepieciešams sašķirot ikdienas sadzīves atkritumus un ievietot sašķiroto atbilstošajā atkritumu konteinerā.

Rūpējoties par pareizu šķirošanu, ielāgo!

      Kartona kastes pirms izmešanas ir jāsaplacina. Nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes. Tetrapakas ir jāizmet pie sadzīves atkritumiem. Plastmasas un papīra iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst mest plastmasas iepakojums,  PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu. Dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm. Pudeles  noteikti ir jāsaplacina. Konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu plastmasas taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus.

      Stiklam paredzētajos konteineros atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas. Tajos nedrīkst mest no saplēsta stikla, porcelāna un keramikas traukus, spoguļstiklu un logu stiklu.

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk šķirot, “Clean R” līdz š.g. 1. novembri visos dalīti vākto atkritumu punktos apmainīs atkritumu konteinerus. Turpmāk novadā būs pieejami divu veidu šķiroto atkritumu konteineri – zaļā un dzeltenā krāsā. Zaļās krāsas konteineri paredzēti stikla pudelēm un burkām, bet dzeltenie – jauktajam iepakojumam (papīram un kartonam, plastmasai, metālam).

Jāuzsver, ka ja konteinerā tiks ievietots neatbilstošs sastāvs, piemēram, sadzīves atkritumi, dalīti vākto atkritumu izvešana netiks veikta. Konstatējot faktu, “Clean R” informēs pašvaldību un konteiners tiks iztukšots kopā ar sadzīves atkritumiem. Par to tiks piestādīta samaksa atbilstoši sadzīves atkritumu tarifam.

Vārkavas novada dome atgādina – Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 52 “Atkritumu apsaimniekošana Vārkavas novadā” ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām. Iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākums ir iekļauties kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā. Kā arī ir aizliegts nešķirotus atkritumus izmest dalītās savākšanas konteineros, novietot maisos pie konteineriem dalītās atkritumu vākšanas laukumos, kā arī izmest atkritumus citās tam neparedzētās vietās. Par noteikumu pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas  pie administratīvās atbildības Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

 

 


 

 

Raksts tapis sadarbībā ar "Clean R"

 

 


« Atgriezties pie rakstiem