Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 29.08.2015 17:34
Armīns, Vismants, Aiga
Dienas teikums

„Likt vienu labu darbu klāt citam tik cieši, lai starp tiem nebūtu ne mazākā tukšuma – to es saucu par dzīves baudījumu un piepildījumu.” /M. Aurēlijs/

 

 

 

 • 2002. gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Rožkalnu un Upmalas pagastus, ir izveidots Vārkavas novads. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pēdējā posma 2009. gada 1. jūlijā Vārkavas novads paplašinājās - tam pievienojās Vārkavas pagasts. 
 • Platība: 288 km² (Upmalas pagasts - 97,96 km², Rožkalnu pagasts -111,52 km², Vārkavas pagasts - 78,58 km²).
 • Atrodas Latvijas dienvidaustrumos.  
 • Robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem.  
 • Novadu veido Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagasti.  
 • Administratīvais centrs - Vecvārkava. Novada lielākās apdzīvotās vietas ir Vārkava, Vanagi, Rimicāni, Arendole, Piliškas. Vārkavas novadu 37 km garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām - Dubna. 
 • Valsts vietējās nozīmes autoceļi: 7
 • Attālums no Vecvārkavas līdz tuvākajām pilsētām: Preiļi – 20 km, Līvāni – 34 km, Daugavpils - 46 km, Jēkabpils - 62 km, Rēzekne - 78 km, Rīga – 202 km.
 • Iedzīvotāju skaits (uz 01.01.2015): 2188 (Vārkavas pagastā – 628, Upmalas pagastā– 822, Rožkalnu pagastā – 738).
 • Iedzīvotāju vecuma struktūra: līdz darbspējas vecumam (0-15 g.): 246, darbaspējas vecumā (15-64 g.): 1654, pēc darbaspējas vecuma: 288. 
 • Iedzīvotāju nacionālais sastāvs: latvieši - 1898; lietuvieši - 5; igauņi – 2; baltkrievi – 1; krievi -229; ukraiņi -11; poļi – 13; čigāni – 21; rumāņi – 2; vācieši – 2; čuvaši -1; moldāvi – 1; neizvēlēta tautība – 4.
 • Dzimstības un mirstības rādītāji: dzimstība (2014.gads)-17; mirstība  (2014.gads) - 42.

 • Iedzīvotāju blīvums: 7,5 uz 1 km2
 • Bezdarba līmenis: 15,4%
 • Teritorijas attīstības indekss (2013. gads): -1,017
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību budžetos uz 1 iedz. 2013.gadā, euro: 190,3
 • Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2009.g. sākuma līdz 2014.g. sākumam, %: -7,9
 • Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedz., 2012.g.: 5,2
 • Demogrāfiskā slodze (2014. gada sākumā): 534,5
 • Izglītības iestāžu skaits (2014./2015.m.g.): 1 vidusskola, 1 pamatskola, 1 pirmsskolas izglītības iestāde un sporta skola
 • Veselības iestādes: 2 ģimenes ārstu prakses (Vārkavā un Vecvārkavā)
 • Pašvaldības autoceļu kopgarums: „A” grupas ceļi kopā – 96,67 km; melnais segums – 1,12 km; grants segums – 68,94 km; bez segums – 26,61 km. „B” grupas ceļi kopā – 26,22 km; grants segums – 14,57 km; bez segums –11,65 km. „C” grupas ceļi kopā –17,76 km; grants segums – 2,36 km; bez segums – 15,40 km. Autoceļi kopā – 140,65 km; melnais segums – 1,12 km; grants segums – 85,87 km; bez segums – 53,66 km. Ielas kopā – 5,571 km; melnais segums – 3,053 km; grants segums – 2,518 km.
 • Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (% no kopējās teritorijas): 55% 
 • Meži (no kopējās teritorijas): 24% 
 • Novads ir bagāts ar virszemes ūdeņiem: Vārkavas novada teritoriju šķērso vai no tā teritorijas iztek, vai gar novada robežu tek daudzas upes: Dubna, Egļupe, Divkle, Kucupe, Malnaviņa, Ūdzeņa, Šusta, Kalupe, Feimanka, Preiļupe, Dzilna, Rītupīte, Bērzupe. Vārkavas pagastā atrodas vairāki ezeri – Vārkavas ciemata teritoriju šķērso Ūdzeņas upītes grava, tajā izveidojusies triju ezeru virkne - Zvirbuļu ( 1,7 ha), Beletnīku (1,7 ha) un Klaparu ( 1,3 ha), vēl pagastā ir Bleidas ezers (33,8 ha), Biletnieku ezers (1,1 ha) un Kaziņu ezers (1 ha). Rožkalnu pagastā atrodas Gerlaka ezers (37 ha) un gandrīz viss Lielais Kalupes ezers (160,7 ha). Upmalas pagastā atrodas Bratišķu ezers (4,4 ha) un Vepru ezers (3,9 ha). 
 • Novadā ir 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegums „Ašinieku purvs”, dabas liegums „Dubnas paliene”, dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vārkavas parks”.
 

 

 

 

 

 

wheat