Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 28.07.2015 18:17
Cecīlija, Cilda
Dienas teikums

Godu tev nevar atņem, tu vari to tikai zaudēt. /A.Čehovs/

 

 

 

 • 2002. gada 6. martā, apvienojot bijušā Preiļu rajona Rožkalnu un Upmalas pagastus, ir izveidots Vārkavas novads. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pēdējā posma 2009. gada 1. jūlijā Vārkavas novads paplašinājās - tam pievienojās Vārkavas pagasts. 
 • Platība (2012.gads): 288 km² 
 • Atrodas Latvijas dienvidaustrumos.  
 • Robežojas ar Līvānu, Preiļu un Daugavpils novadiem.  
 • Novadu veido Upmalas, Rožkalnu un Vārkavas pagasti.  
 • Administratīvais centrs - Vecvārkava. Novada lielākās apdzīvotās vietas ir Vārkava, Vanagi, Rimicāni, Arendole, Piliškas. Vārkavas novadu 37 km garumā caurvij viena no lielākajām Daugavas pietekām - Dubna. 
 • Valsts vietējās nozīmes autoceļi (2012.gads): 7 
 • Attālums no Vecvārkavas līdz tuvākajām pilsētām: Preiļi – 20 km, Līvāni – 34 km, Daugavpils - 46 km, Jēkabpils - 62 km, Rēzekne - 78 km, Rīga – 202 km.
 • Iedzīvotāju skaits: 2268 cilvēki (uz 2013. gada 1. janvāri). Nacionālais sastāvs (uz 2013.gada 1.janvāri) - 1957 latvietis, 216 krievi, 66 pārējo tautību cilvēku. (Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem.)
 • Iedzīvotāju blīvums (2012.gads): 7,2 uz 1 km². 
 • Teritorijas attīstības indekss (2011.gads): -1,288. 
 • Dabiskais pieaugums (2011.gads): -19 
 • Migrācijas saldo (2011.gads): -16 
 • Demogrāfiskā slodze (2011.gads):639 
 • Vidējā darba samaksa bruto, Ls (2012.gads): 345 
 • Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji (2011.gads): 798 
 • Nodarbinātie iedzīvotāji (2011.gads): 623 
 • Bezdarba līmenis (2013.gada marts): 17,9% 
 • Ekonomiski aktīvo statistikas vienību skaits (2011.gads): 4 komercsabiedrības, 2 individuālie komersanti, 188 pašnodarbinātas personas un 135 zemnieku un zvejnieku saimniecības. 
 • Izglītības iestāžu skaits (2013./2014.m.g.): 1 vidusskola, 1 pamatskola un 1 pirmsskolas izglītības iestāde ar filiāli 
 • Skolēnu skaits novada izglītības iestādēs (2012./2013.m.g.): 196  
 • Veselības iestādes: 2 ģimenes ārstu prakses (Vārkavā un Vecvārkavā) 
 • Pašvaldības autoceļu kopgarums (2012.gads): 121 km, no tiem grants segums 71%, bez seguma - 28%. 
 • Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (% no kopējās teritorijas, 2011.gads): 55% 
 • Meži (no kopējās teritorijas, 2011.gads): 24% 
 • Novads ir bagāts ar virszemes ūdeņiem: Vārkavas novada teritoriju šķērso vai no tā teritorijas iztek, vai gar novada robežu tek daudzas upes: Dubna, Egļupe, Divkle, Kucupe, Malnaviņa, Ūdzeņa, Šusta, Kalupe, Feimanka, Preiļupe, Dzilna, Rītupīte, Bērzupe. Vārkavas pagastā atrodas vairāki ezeri – Vārkavas ciemata teritoriju šķērso Ūdzeņas upītes grava, tajā izveidojusies triju ezeru virkne - Zvirbuļu ( 1,7 ha), Beletnīku (1,7 ha) un Klaparu ( 1,3 ha), vēl pagastā ir Bleidas ezers (33,8 ha), Biletnieku ezers (1,1 ha) un Kaziņu ezers (1 ha). Rožkalnu pagastā atrodas Gerlaka ezers (37 ha) un gandrīz viss Lielais Kalupes ezers (160,7 ha). Upmalas pagastā atrodas Bratišķu ezers (4,4 ha) un Vepru ezers (3,9 ha). 
 • Novadā ir 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegums „Ašinieku purvs”, dabas liegums „Dubnas paliene”, dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vārkavas parks”.
 

 

 

 

 

 

wheat