Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 04.09.2015 23:58
Dzintra, Dzintara, Dzintars
Dienas teikums

„Latvija maza? Tad paveries debesīs, cik daudz zvaigznēm te vietas.” /J. Baltvilks/

 

 NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES PASTĀVĪGĀS KOMITEJAS

 

Domes darbības nodrošināšanai un lēmumprojektu izstrādei dome no deputātiem ievēl un izveido 3 pastāvīgās komitejas. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

 


 

Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu komitejai. 1. Finanšu komiteja:
 • nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo
 • komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanaI domes sēdē;
 • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā
 • neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
 • sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamā īpašuma
 • atsavināšanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, valžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus, sniedz atzinumu par līdzekļu pieprasījumiem no pašvaldības budžeta;
 • sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par
 • līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim;
 • pēc deputātu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai
 • izsniedz ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;
 • izstrādā gada pārskata projektu;
 • savas kompetences ietvaros sagatavo jautājumus izskatīšanai domē;
 • kontrolē pašvaldības administrācijas un iestāžu finansiālo darbību;
 • veic citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.
Vārkavas novada domes finanšu pastāvīgā komiteja: Anita Brakovska (komitejas priekšsēdētāja), Artūrs Štagars, Pēteris Šņepsts, Mindaugas Bitinas, Skaidrīte Medne.
 

 
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
 • par sociālo palīdzību;
 • par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
 • par dzīvojamo telpu izmantošanu;
 • par veselības aprūpi un aizsardzību;
 • par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba
 • grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā;
 • par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām.
 • izskata citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos jautājumus. 

Vārkavas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja: Antra Vilcāne (komitejas priekšsēdētāja), Helēna Ērgle, Ainārs Želvis.

 


 
 
3. Attīstības un infrastruktūras komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:
 • par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
 • par zemes lietām;
 • par īpašumu un teritorijas izmantošanu;
 • par teritorijas apstādījumu plānošanu;
 • par vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
 • par starptautisko sadarbību un tūrismu;
 • par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • izskata citus normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos jautājumus. 

Vārkavas novada attīstības un infrastruktūras pastāvīgā komiteja: Skaidrīte Medne (komitejas priekšsēdētāja), Mindaugas Bitinas, Edgars Vaivods.

 


 

wheat