Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 27.11.2015 10:09
Lauris, Norberts
Dienas teikums

Tādu, kas prot augstu pacelt latiņu, ir daudz, bet, kas latiņai pārlec - daudz mazāk. /Zigmunds Skujiņš/


Apstiprināti ar

Vārkavas novada domes

23.03.2010.lēmumu(protokols Nr.6/4)

Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes

15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37

        Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes

                                                                    28.03.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.56

Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes

26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66

Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes

26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.68

Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes

27.12.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.73

    

 

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12

„PAR PAPILDUS MATERIĀLO PALĪDZĪBU VĀRKAVAS NOVADĀ”

 

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 43.panta 3.daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 3.,4.daļu

 

 

I.       Vispārīgie jautājumi

 

1.1.       Šie noteikumi nosaka Vārkavas novada pašvaldības papildus materiālās palīdzības veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību, kādā piešķirams un izmaksājams pabalsts, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

1.2.       Tiesības saņemt pašvaldības papildus materiālo palīdzību ir personām, neizvērtējot ienākumus, ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Vārkavas novada pašvaldībā.

 

 

II.    Papildus materiālās palīdzības veidi

 

2.1.       Apbedīšanas pabalsts.

2.2.       Pabalsts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm.

2.3.       Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām.

2.4.       Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37.)

2.5.       Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37.)

2.6.       Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 28.03.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.56)

2.7.       Pabalsts donoriem.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 27.12.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.73)

    

 

 

III. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

 

3.1.       Vārkavas novada sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests) ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personu, kuras deklarētā dzīves vieta pirms nāves ir bijusi Vārkavas novada administratīvā teritorija un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts likumā „Valsts sociālo pabalstu likums” noteiktais apbedīšanas pabalsts, vai piešķirtais pabalsts nesastāda 285 euro.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)

 

 

3.2.       Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir 285 euro un to izmaksā mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)

 

3.3.       Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar apbedīšanas sabiedrību par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 285 euro.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)

 

3.4.       Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Dienestā jāiesniedz:

3.4.1.        iesniegums;

3.4.2.        miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

3.4.3.        Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu.

3.5.       Piešķirto materiālo pabalstu izmaksā skaidrā naudā Vārkavas novada domes kasē vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu, vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

3.6.       Dienests, saņemot iesniegumu no ģimenes licekļa( apgādnieka) vai personas, kur uzņēmusies apbedīšanu, auto transporta pakalpojumu segšanai( katafalks, bēru viesu pārvadāšana), dienests ir tiesīgs piešķirt pabalstu līdz 35 euro apmērā. Pabalsts tiek piešķirts personām, neizvērtējot personas( ģimenes) materiālo stāvokli.

3.7.       Lai saņemtu noteikto pabalstu, Dienestā jāiesniedz:

            3.7.1.    iesniegums;

            3.7.2.    pakalpojuma sniedzēja kvīts vai piestādītais rēķins.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.68)

 

 

IV.   Personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm pabalsta

piešķiršanas kārtība un apmērs

 

4.1.       Vienreizējs pabalsts Vārkavas novada dzīvojošām personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm (dokumentu noformēšanai un pārtikas iegādei ) –36 euro apmērā.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)

 

4.2.       Pabalsta pieprasītājam Dienestā jāiesniedz:

4.2.1.   iesniegums;

4.2.2.    izziņa par atbrīvošanu no ieslodzījuma;

4.2.3.    noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija.

 

 

V.      Pabalsts ugunsgrēkā cietušajām personām

 

5.1.       Pabalsts ugunsgrēkā cietušajai personai ir pabalsts mantiskā veidā (kokmateriāli) dzīvojamās mājas vai kūts atjaunošanai. 

5.2.       Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīves vieta un ugunsgrēkā cietušais objekts (dzīvojamā māja vai palīgēka) ir Vārkavas novads.

5.3.       Pabalsts piešķirams kā kokmateriāli no pašvaldībai piederošā meža un tā apjoms ir līdz 10 m³ kokmateriālu.

5.4.       Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz:

5.4.1.     iesniegums;

5.4.2.     Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts.

5.5.       Piešķirtos kokmateriālus saskaņojot ar domi un ievērojot normatīvajos aktos paredzēto kārtību par saviem līdzekļiem no pašvaldības meža izstrādā un izved persona, kurai piešķirts pabalsts.

 

 

                                       V1 Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

 

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37.)

 

51 1.      Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu       atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli.

51.2.      Tiesības saņemt pabalstu ir LR pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kura deklarētā un pamata dzīvesvieta ne mažāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas , kā arī bērna deklarētā pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

51.3.      Pabalsta apmērs ir 214 euro par katru jaundzimušo bērnu.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)

 

51.4.      Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Vārkavas novada Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

51.5.      Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz:

                        51.5.1. iesniegums;

                        51.5.2.dzimšanas apliecības kopija.

51.6.      Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

51.7.      Ja pabalsta pieprasītājs nav laikus saņēmis piešķirto pabalstu Dienesta vainas dēļ, to izmaksā pabalsta pieprasītājam bez termiņa ierobežojuma.

51.8.      Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu. Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, pabalsta summu piedzen Vārkavas novada dome, ceļot prasību tiesā.

51.9.      Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.

51.10.    Pabalsts piešķirams par jaundzimušajiem, kas dzimuši pēc 2011.gada 31.decemra.

 

 

V². Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 15.05.2012.Saistošajiem noteikumiem Nr.37.)

 

5.²1. Vienreizējs pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu personai sniegto  stacionāro medicīnas pakalpojumu apmaksai, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.

5.²2. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5.²3. Pabalsta apmērs ir līdz 65 euro gadā.

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 26.11.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.66.)

5.²4. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz:

        52.4.1. iesniegums;

                    52.4.2. izdevumus apliecinoši dokumenti (čeki, kvītis).

5.²5. Pabalsts pieprasāms viena gada laikā pēc izrakstīšanās no slimnīcas.”

V3. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes proceras

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 28.03.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.56.)

 5.31. Vienreizējais materiālais pabalsts tiek piešķirts transporta pakalpojumu kompensācijai  

 klientiem,   kuriem   nepieciešama  hemodialīzes   procedūra,   neizvērtējot   personas   materiālo

 stāvokli.

5.32. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un dekla pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprašanas ir Vārkavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5.33. Pabalsta apmērs ir līdz 72 euro ga personai saskaņā ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas.

5. 34. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz:

1)  iesniegums no klienta;

2)  ārsta izziņu (forma 027/u) par hemodialīzes procedūras nepieciešamību.

 

 

                                  V4 .Pabalsts donoriem

 

(Grozījumi izdarīti ar Vārkavas novada domes 27.12.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.73)

 

5.4  1. Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, kuras ir nodevušas asinis.

5.4 2. Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir 2,84 euro. Pabalsts tiek izmaksāts pēc katras asins nodošanas reizes, uzrādot izziņu par asins nodošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc asins nodošanas

 

 

 

VI.   Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

 

6.1.       Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Vārkavas novada Sociālā dienesta vadītājs.

6.2.       Lēmumu par materiālā pabalsta piešķiršanu, pārtraukšanu vai atteikumu Sociālā dienesta vadītājs pieņem viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums.

6.3.       Lēmums par pabalsta piešķiršanu stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu.

6.4.       Lēmumu Dienestā izsniedz personai personīgi pret parakstu vai izsūta pa pastu.

6.5.       Dienesta lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu Vārkavas novada domē Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335, lēmumā norādītajā termiņā.

6.6.       Vārkavas novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

 

 

 

 

VII.            Noslēguma jautājumi

 

7.       Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

Domes priekšsēdētāja A.Vilcāne


 

 

 

   2014. gada 4. martā                                                                    

 

Saistošie noteikumi Nr.79

Vecvārkavā  (protokols Nr.42.§)


 

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās

daļas 9. punktu un 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā" 14. panta sesto daļu

 

 

I.   Vispārīgie nosacījumi

1.     Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni ģimenei(personai) Vārkavas novadā, kas tiek atzīta par maznodrošinātu, tā ir Vārkavas novada administratīvajā teritorijā deklarēta ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene(persona)),kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis unlēmumu pieņemšanas, un apstrīdēšanas kārtību.

2.     Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 214.

3.     Uz 2. punktā minētajām ģimenēm (personām) attiecināmi sekojoši kritēriji:

3.1.  tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;

3.2.  tai nepieder lauksaimniecībā izmantojamā zeme vairāk par 5 ha ģimenei un 3 ha vienai personai;

3.3.  tai nepieder mežs;

3.4.  tā nav noslēgusi uztura līgumu;

3.5.  tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;

3.6.  tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot šādus gadījumus:

3.6.1.     persona ar invaliditāti, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;

3.6.2.     sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita persona bērna kopšanas periodā;

3.6.3.     viens no bērna invalīda vecākiem;

3.6.4.     persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā;

3.7.  tā pēdējo divu gadu laikā nav atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu trešajai personai.

 

II Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana

 

4.     Lai saņemtu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ģimene (persona) iesniedz Vārkavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Dienests) rakstveida pamatotu iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.

5.     Deklarācijā tās iesniedzējam jānorāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras deklarētas vienā mājoklī un kurām ar iesniedzēju ir kopīgi izdevumi par uzturu un mājokli (šo noteikumu izpratnē – ģimene), kā arī par atsevišķi dzīvojošu apgādnieku vai atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

6.     Dienests novērtē ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem un īpašumiem, ko apliecina:

6.1.  izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā par katru nodarbināto personu vai izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu pēdējo trīs mēnešu laikā;

6.2.  informācija par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz izziņa no tiesas par uzturlīdzekļu piedziņu;

6.3.  izziņa no izglītības iestādes, ja tā nav pašvaldības izglītības iestāde, par ģimenes locekli, kas mācās attiecīgajā izglītības iestādē, izziņā norādot stipendijas apmēru, informāciju par pilna vai nepilna laika studijām;

6.4.  personas, kuras ir pašnodarbināta persona – jāiesniedz deklarācija no Valsts ieņēmumu dienesta par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem 12 mēnešiem.

7.     Dienesta sociālais darbinieks, pēc nepieciešamības, pārbauda ģimenes (personas) sadzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu.

8.     Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

9.     Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 12 mēnešiem. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu apliecina Dienesta izdota izziņa.

 

 

 

                          III Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

 

10.  Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu Dienests pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

11.  Lēmumu Dienests rakstiskā veidā izsniedz klientam pret parakstu vai nosūta pa pastu.

12.  Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

13.  Dienesta lēmumu var apstrīdēt Vārkavas novada domē, iesniedzot rakstveida iesniegumu Vārkavas novada domē, Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Upmalas novadā, LV- 5335, lēmumā norādītajā termiņā.

14.  Vārkavas novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā varpārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601.

 

IV Noslēguma jautājumi

 

15.  Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

 

                                                                      Domes priekšsēdētājas vietniece A.Vilcāne

 

Vārkavas novada domes 2014.gada 4.marta saistošo noteikumu Nr.79 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Vārkavas novadā”paskaidrojuma raksts

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1.  saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālāstāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot,Vārkavas novadā deklarētaģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopējiizdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī vai atsevišķidzīvojoša persona, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību,kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis;

1.2.  šobrīd Vārkavas novadā nav tiesiska noregulējuma kā tiek noteikts maznodrošinātās personas statuss.Tiesiskā regulējuma neesamība, kādā kārtībā ģimene(persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, radītu situāciju, katiktu liegta iespēja pretendēt uz palīdzību dzīvokļa jautājumurisināšanā, jo likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumurisināšanā" 14. panta sestā daļa paredz, ka pirmkārt ar dzīvojamoplatību nodrošināmas „attiecīgās pašvaldības domes (padomes)noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas”, kas Vārkavas novadā, atbilstoši saistošajos noteikumus noteiktajam, irģimenes (personas), ja tās ienākumi uz katru ģimenes loceklipēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 214, ievērojot arīvairākus nosacījumus attiecībā uz īpašumu, naudas uzkrājumiemu.c.;

1.3.  izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Parpašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu un 43.panta trešodaļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu.

2.Īss projekta izklāsts

2.1. saistošie noteikumi tiks paredzēti Vārkavas novadādeklarēto maznodrošināto ģimeņu (personu) statusa noteikšanai;

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteiktkritērijus un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta parmaznodrošinātu;

2.3. maznodrošinātas ģimenes (personas) status tiekpiešķirts ievērojot vienlīdzības principu;

2.4. ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātasģimenes (personas) statusam Vārkavas novada Sociālais dienestsnovērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas)atzīšanu par maznodrošinātu, kā arī pārbaudot iztikas līdzekļudeklarācijā norādītās ziņas.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozētapapildus finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai navnepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietasvai paplašināt esošo institūciju kompetenci;

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Vārkavas novada Socialais dienests, kasir tiesīgskontrolētsaistošo noteikumu ievērošanu un piešķirt maznodrošinātas personas statusu.

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvāsprocedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tiks publicēti vietējā avīzē “Ozolupe” un mājas lapā internetā www.varkava.lv.

 

Vārkavas novada domes priekšsēdētājas vietniece  A.Vilcāne

 

APSTIPRINĀTI

ar Vārkavas novada domes

2013.gada 23. jūlija sēdes lēmumu Nr.25/6 

Precizēti ar 2013.gada 3.oktobra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.29/2

 

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.59 

"Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas novadā"

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās

palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

 

I.   Vispārīgie jautājumi

 

1.     Saistošie noteikumi nosaka Vārkavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, saņemšanas nosacījumus, samaksas kārtību, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

 

2.     Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu sekojošām iedzīvotāju grupām:

2.1.     personām (ģimenēm), kuras ar Vārkavas novada domes Sociālā dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) lēmumu atzītas par trūcīgām;

2.2.     vientuļiem pensionāriem un personām ar I un II invaliditātes grupu;

2.3.     vardarbībā cietuši bērni.

 

3.  Tiesības saņemt pakalpojumus ir personai, kura deklarējusi savu dzīves vietu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

4.     Ja persona nav deklarējusi dzīves vietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, Dienestā, pie sociālā darbinieka var saņemt nepieciešamo informāciju un konsultācijas par pakalpojumiem.

 

5.     Ja personas dzīvesvieta nav konstatējama, nepieciešamības gadījumos Dienests sniedz šai personai attiecīgu informāciju un konsultācijas par iespējām un kārtību, kādā var saņemt viņai nepieciešamos pakalpojumus.

 

 

II.    Pakalpojumu veidi

 

6.     Pašvaldība sniedz vai organizē sekojošus sociālos pakalpojumus:

6.1.     sociālās istabas izmantošanu (lietoti apģērbi un preces);

6.2. sociālās rehabilitācijas pasākumus personas dzīvesvietā (psihologa pakalpojumi);

6.3.     sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;

6.4.     personām ar kustību traucējumiem, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa - transporta pakalpojumi divreiz gadā nokļūšanai uz konsultācijām un ārstniecības iestādēm.

 

 

III.      Pakalpojumu saņemšanas kārtība

 

7. Pieprasot pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz:

7.1. rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;

7.2.  personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja personai (ģimenei) ar Dienesta lēmumu nav piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;

7.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību, ja persona vēlas saņemt aprūpi ilgstošās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

7.4.     psihiatra atzinumu par speciālo( psihisko) kontrindikāciju neesamību;   

7.5.     invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju.

 

8.     Dienests 10 (desmit) darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas:

8.1.     novērtē vai personai nepieciešams pieprasītais pakalpojums;

8.2.     apseko personu mājās un sastāda apsekošanas aktu;

8.3. izvērtē personas sociālo situāciju un vienojas ar viņu par turpmāk sniedzamajiem sociālajiem pakalpojumiem;

8.4.  sadarbībā ar personu sastāda individuālu sociālās rehabilitācijas plānu, vienojoties par pakalpojuma veidiem un samaksas kārtību;

8.5.  pieņem lēmumu par pakalpojuma/u piešķiršanu (vai par atteikumu to/s piešķirt) un par savu lēmumu rakstiski paziņo klientam. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, norāda tā pamatojuma un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

 

9. Krīzes situācijā Dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu nekavējoties.

 

10.  Dienests krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm) sniedz psihosociālu vai materiālu vai arī psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.

 

11. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, Dienests slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajā teritorijā. Ja pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finasēti no pašvaldības budžeta, tad pakalpojuma cena, kopējā līguma summa, norādot pašvaldības daļu un klienta daļu, tiek noteikta līgumā.

 

IV.  Pakalpojumu samaksas kārtība

 

12.  Pašvaldība sedz pakalpojuma apmaksu daļēji vai pilnīgi no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja pakalpojumu nespēj apmaksāt klients vai viņa likumīgie apgādnieki.

 

13. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek pilnīgi segtas šādu pakalpojumu izmaksas:

13.1. sociālās rehabilitācijas pasākumi personas dzīvesvietā (psihologa pakalpojumi);

13.2.   transporta pakalpojumi personām ar kustību traucējumiem, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa.

 

14. No pašvaldības budžeta līdzekļiem daļēji tiek segtas šādu pakalpojumu izmaksas:

14.1.   sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

 

V.    Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

 

15.  Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Vārkavas novada domē, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

16.  Vārkavas novada domes lēmumu persona ir tiesīga pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

VI.      Noslēguma jautājums

 

17.  Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

 

Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska

 


 APSTIPRINĀTI ar Vārkavas novada domes ­­22.10.2013. lēmumu (prot. Nr.31 /5.§.)

PRECIZĒTIar Vārkavas novada domes 26.11.2013. lēmumu (prot. Nr.34 /15.§.)

  

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.62 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU

VĀRKAVAS NOVADĀ”

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30. un 31.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

 

                                                                  I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.   Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un bērnu tiesību aizsardzības jomās. Papildus saistošajos noteikumos lietotie termini un to skaidrojums:

1.1.Sociālais darbinieks -  ir persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus.

1.2. Krīzes situācija - naudas līdzekļu trūkums pamatvajadzību apmierināšanai.

1.3. Trūcīga ģimene – ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uzkatruģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos parģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto līmeni.

1.4. Dzīvokļu pabalsts - pašvaldības sociālais pabalsts, kuru piešķir, lai sniegtu atbalstu cietā kurināmā iegādei, siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, komunālo pakalpojumu apmaksai.

1.5. Ģimene (mājsaimniecība) – sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un, kurās mitinās vienā mājoklī.

1.6. Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

1.7. Vientuļš pensionārs – persona, kura dzīvo viena, kuras vienīgais ienākumu avots ir pensija un tai nav palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku.

1.8. Ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti ir  dokumenti, kas apliecina klienta ienākumus, īpašumus, uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību,noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus.

2.   Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk  tekstā – pabalsts ) veidus un apmērus, pabalsta piešķiršanas un  izmaksas kārtību personām ( ģimenēm ), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3.  Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības sistēmu, kas atbalsta krīzes situācijā nonākušos trūcīgas un maznodrošinātas personas (ģimenes), kā arī personas, kurām tas ir nepieciešams, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

4.  Šie noteikumi ir saistoši visām personām Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.

5.    Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā - Vārkavas novadā.

6.  Novada noteikto sociālās palīdzības pabalstu izmaksu organizē Vārkavas novada sociālais dienests(turpmāk – Dienests), kurš savā darbā ievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

7.     Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmēju saraksti nav publicējami.

8.     Novadā tiek iekārtota sociālās palīdzības saņēmēja lieta un to glabā 10 gadus.

9.  Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumu (preces), kas nepieciešamas personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

 

II.            PABALSTU VEIDI

10.  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie pabalsti:

10.1.  pabalsts garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI);

10.2.   dzīvokļa pabalsts.

11.  Pašvaldības noteiktie pabalsti:

11.1.     vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;

11.2.     pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību;

11.3.     pabalsts audžuģimenei;

11.4.     pabalsti pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

11.5.     pabalsts aprūpei.

 

III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

12. Lai pretendētu uz šajos noteikumos paredzētajiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem prasītājam Dienestā jāiesniedz:

12.1.     rakstisks iesniegums, kurā norāda vēlamo sociālās palīdzības veidu;

12.2.     iztikas līdzekļu deklarācija (turpmāk tekstā- deklarācija), kā arī deklarācijā sniegto ziņu apliecinošus dokumentus;

12.3.    pabalsta pieprasītājs iesniedz rēķinus, samaksas čekus par pakalpojumu vai preci, kas parāda izdevumu apmēru, iesniedzot dokumentu oriģinālu;

12.4.     strādājošiem – izziņa par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trijiem  mēnešiem (ienākums pēc Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas);

12.5.    ja persona saņem pabalstu, ja ģimenē ir nepilngadīgi bērni, tad iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) izziņu par ģimenes valsts pabalsta apmēra lielumu;

12.6.   bezdarbniekiem – izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) par bezdarbnieka statusu, ja saņem pabalstu – izziņu no VSAA par pabalsta apmēru pēdējo triju mēnešu laikā;

12.7.   pensionāriem, personām ar invaliditāti – par saņemto pensiju apmēru pēdējo triju mēnešu laikā izziņu no VSAA;

12.8.    ja kāds no ģimenes locekļiem mācās arodvidusskolā vai augstskolā - izziņa no mācību iestādes;

12.9.     uzturlīdzekļu maksājumu apmērs, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā, bet, ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz tiesas izpildītāja izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;

12.10. citi ģimenes (personas) ienākumus apliecinoši dokumenti  - izziņas par stipendiju, autoratlīdzību, uzturnaudu, apgādnieka zaudējuma pensiju, saņemto mantojumu, dividendēm, dāvinājumu, par ienākumiem no saimnieciskās darbības, no kustamās vai nekustamās mantas nomas;

12.11.   personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma  - izziņu no ieslodzījuma vietu pārvaldes par atbrīvošanu.

13. Darba spējīgai personai, kura vēlas saņemt pabalstu un nestrādā, pirms pabalsta pieprasīšanas jāreģistrējas NVA, izņemot gadījumus, ja persona ir:

13.1. persona ar invaliditāti un saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;

13.2.     sieviete, kas atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā;

13.3.     viens no bērna personas ar invaliditāti vecākiem;

13.4.  jaunietis no 15 līdz 25 gadiem, kurš iegūst izglītību pilna laika dienas vispārējās vidējās, profesionālās mācību iestādēs vai pilna laika studijās augstskolā.

14.  Pieprasītājs likumdošanā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

15.  Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie pilngadīgie ģimenes locekļi dod Dienestam rakstisku atļauju iepazīties ar savu konta stāvokli, sociālās apdrošināšanas maksājumiem, nodokļu maksājumiem un īpašumiem, kā arī ar citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju un pārbaudīt pieprasītāja sniegtās informācijas patiesumu.

16. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenēm (personām) pēc Dienesta pieprasījuma ir jāveic līdzdarbības pienākumi.

17.  Dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā, ja normatīvajos aktos nav citu termiņu, novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un lēmumu pieņem Dienesta vadītājs.

18.  Dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu.

 

IV.PABALSTU ATTEIKŠANAS KĀRTĪBA

19.  Ja persona nepilda likuma „Par sociālo drošību” V nodaļā noteiktos personas līdzdarbības pienākumus, Dienests var atteikt sociālo pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim.

20.  Pabalsts tiek atteikts:

20.1.     ja ģimene (persona) vai ģimenes loceklis nepamatotu iemeslu dēļ atsakās no līdzdarbības pienākumu pildīšanas savas sociālās situācijas uzlabošanā;

20.2.     ja atsakās un  nepiedalās aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

20.3.     ja kāds no ģimenes locekļiem (persona) atsakās iesniegt pabalsta saņemšanai nepieciešamos pierādījumus un dokumentus, ja sniedz nepatiesas ziņas;

20.4.     ja darbaspējīga persona bez objektīva iemesla nereģistrējas NVA;

20.5.     ja piešķirtais pabalsts nav izlietots paredzētajam mērķim;

20.6.     ja pabalsta pieprasītājs pamet dzīvesvietu Vārkavas novadā.

 

V. APSEKOŠANA DZĪVES VIETĀ

21.  Klientam pirmo reizi vēršoties Dienestā pēc pabalsta, Dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot klientu viņa dzīvesvietā, turpmāk vismaz divas reizes gadā.

22.  Klienta apsekošana dzīves vietā var notikt, Dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties ar klientu par apsekošanas datumu un laiku. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot klientu.

23.  Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības atteikumam.

 

VI. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMU LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI

24.  Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu,atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanupar trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vaipersonām un veicinātu darbaspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijasuzlabošanā.

25.  GMI pabalstu aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

26.  GMI pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (aruzskaiti naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu audzināšanasiestādē, kā arī citus izdevumus pamatvajadzību nodrošināšanai.

27.  GMI pabalsta pieprasīšanas kārtība:

27.1. lai saņemtu GMI pabalstu, pabalsta pieprasītājs, kura dzīvesvieta deklarētaVārkavas novadā, Dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu un sastāda vienošanos par līdzdarbību;

27.2.  iesniegumu par pabalsta piešķiršanu pieprasītājs var iesniegt vienlaikus ariesniegumu novērtēt atbilstību trūcīgās ģimenes vai personas statusam vai pēctrūcīgās ģimenes vai personas statusa piešķiršanas.

 

VII. DZĪVOKĻA (MĀJOKĻA) PABALSTS

28.  Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts  dzīvokļa apkures, komunālo maksājumu segšanai un kurināmā iegādei 71euroapmērā, vienu reizi kalendārajā gadā.

29. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam.

30.  Pabalstu piešķir:

30.1.     trūcīgām daudzbērnu ģimenēm;

30.2. vientuļiem pensionāriem/personām ar invaliditāti/, kuriem nav kopīga mājsaimniecība ar darbspējīgiem apgādniekiem;

30.3.     vientuļiem I un II grupas personām ar invaliditāti.

31.  Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja:

31.1.     pēdējā gada laikā ir gūti ienākumi no nekustamā īpašuma realizācijas;

31.2.     dzīvoklis (mājoklis) tiek izīrēts citai personai;

31.3.  pabalsta pieprasītājam vai viņa ģimenei pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.

 

VIII. VIENREIZĒJS PABALSTS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ

32. Pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības), ir pabalsts, kuru piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.

33.  Pabalsta apmērs ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

34.  Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

35.  Pabalsts netiek  piešķirts, ja konstatēts, ka ārkārtas situācija (ugunsnelaime u.c.) radusies ģimenes (personas) ļaunprātīgas darbības dēļ.

 

IX. PABALSTS BĒRNAM BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM, KURŠ SASNIEDZIS PILNGADĪBU

36.  Sociālo palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, piešķir atbilstoši Latvijas  Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā.

37.  Pabalsta izmaksas apmērs:

37.1.  patstāvīgas dzīves uzsākšanai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

divkāršā apmērā -128,06 euro;

37.2.     sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei pabalsta apmērs ir 249,71 euro;

37.3.  pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apjomā 64,03 euro, ja bērns turpina nepārtraukti mācības vispārējās vidējās  vai profesionālās izglītības iestādē, ir sekmīgs audzēknis, līdz 24 gadu vecumam.

 

X. PABALSTS AUDŽUĢIMENĒM

38. Pabalstu izmaksā pamatojoties uz Bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības un audžu ģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem parbērna ievietošanu audžuģimenē.

39.  Pabalsts izmaksājams šādā apmērā:

39.1.     Pabalsts uzturam – 107 euro apmērā;

39.2.     Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei – 35 euro apmērā.

40.  Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

 

XI.            PABALSTI PENSIONĀRIEM UN CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

41.  Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti medicīnas pakalpojumu un medikamentu iegādes izdevumu daļējai apmaksai, zobārstniecības pakalpojumu – protezēšanas daļējai apmaksai, ja personas ienākumi nepārsniedz 213 euro mēnesī, un ja tai nav apgādnieku.

 

41.1.     pabalsts tiek piešķirts līdz 71 euro vienu reizi gadā.

 

42.  Pensionāriem un personām ar invaliditāti individuālo kopšanas līdzekļu (pamperu) iegādei, ja tās ienākumi nepārsniedz valstī noteikto minimālās algas apjomu, ja personai nav apgādnieku, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu.

 

42.1.     pabalsts tiek piešķirts līdz 71 euro vienu reizi gadā.

 

XII.         PABALSTS APRŪPES NODROŠINĀŠANAI

43.  Pabalsts tiek piešķirts vientuļiem pensionāriem, I un II grupas personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgu apgādnieku:

 

43.1.     kuri dzīvo vieni un ir atzīti par nespējīgiem sevi aprūpēt, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa;

43.2.     kuri gaida rindā uz sociālās aprūpes centru.

44.  Pabalsts tiek piešķirts arī personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir problēmas ar personiskās aprūpes veikšanu un kurām nav likumīgu apgādnieku.

45.  Piešķirot personai sociālās aprūpes pabalstu, Dienests vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu, kā arī to vai personai ir iespējams piešķirt aprūpes mājās pakalpojumu.

46.  Pabalsta izmaksas apmērs:

 

46.1.     guļošām, kopjamām personām līdz 35 euro katru mēnesi;

46.2.     pārējām personām 21 euro katru mēnesi.

 

47.  Personām, kurām nepieciešama pastāvīga aprūpe, pabalsts tiek piešķirts uz vienu gadu. Atveseļošanās periodā vai slimības laikā pabalsts tiek piešķirts uz četriem mēnešiem.

48.  Pabalsts aprūpei netiek piešķirts personām, kuras saņem valsts nodrošināto pabalstu personai ar invaliditāti 142,29 euro apmērā.

 

XIII.        LĒMUMU PIEŅEMŠANAS,  APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

 

49.  Lēmumu, par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikšanu, pieņem Vārkavas novada Dienesta vadītājs.

 

50.  Ja sociālās palīdzības prasītājs atbilstoši likumdošanai nav tiesīgs saņemt sociālo palīdzību, vai nav izpildījis kādu no šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, sociālā palīdzība tiek atteikta.

 

51.  Ja ģimeni (personu) neapmierina Dienesta pieņemtais lēmums par piešķirto  vai atteikto sociālās palīdzības pabalstu, to var apstrīdēt Vārkavas novada domē, normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā.

 

52.  Vārkavas novada dome izskata iesniegumus likumdošanā noteiktajā kārtībā un izdod administratīvo aktu, ko persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

XVI. NOSLĒGUMA JAUTĀJMI

 

53.  Saistošie noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

 

54.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

 

55.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vārkavas novada domes 2010.gada 23.februāra saistošie noteikumi Nr.9 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.

 

 Domes priekšsēdētāja Anita Brakovska


Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Vārkavas novada sociālajā dienestā

 

Izdots saskaņā ar Iesniegumu likuma

3.panta piekto daļu

 

Sociālajā dienestā iesniegtie iesniegumi, priekšlikumi un sūdzības (turpmāk tekstā – iesniegumi) tiek izskatīti atbilstoši Iesniegumu likumam. Iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu Vārkavas novada Sociālajam dienestam Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā vai pagastu pārvaldēs sociālajam darbiniekam.

 

1.   Iesniegumu iesniedzējam ir jānorāda:

1.1. vārds, uzvārds;

1.2. adrese;

1.3.  tālruņa numurs u.c. ziņas, kas palīdz sazināties.

 

2.   Iesniegumus var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.

 

3.   Iesniegumus var iemest „Priekšlikumu vai sūdzību kastītē”, kas novietota sociālā dienesta telpās, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā, Vārkavas pagastā, Vārkavas novadā, LV-5337.

 

4.   „Priekšlikumu un sūdzību kastītē” iemestie iesniegumi tiek izņemti vienu reizi nedēļā, ceturtdienās.

 

5.   Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

 

6.   Iesniegumi, priekšlikumi un sūdzības tiek reģistrēti rakstiski saņemto dokumentu reģistrācijas žurnālā.

 

7.   Sociālais dienests sūdzību izskata, vadoties pēc tā satura.

 

8.     Sociālais dienests atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

 

9.     Ja iesniegta sūdzība, kurā iestādei izteikts aizrādījums vai neapmierinātība par tās kompetencē esošu jautājumu vai iestādes darbinieka rīcību, iestāde atbildē uz iesniegumu norāda apsvērumus, kas ir par pamatu šādai iestādes vai tās darbinieka rīcībai.

 

10.    Sociālais dienests ir tiesīgs atstāt iesniegumu bez izskatīšanas(2., 3., 4.p. iesniedzēju informējot rakstiski) šādos gadījumos:
1) iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);
2) iesniegums nav parakstīts;
3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.

 

11.    Ja atbilde uz iesniegumu ir sniegta iepriekšējā vēstulē, un tās saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies, iesniedzējs tiek rakstiski informēts, ka atbilde sniegta, norādot iepriekšējās vēstules numuru un datumu.

 

12.     Sociālā dienesta sniegto atbildi viena mēneša laikā var apstrīdēt Kovaļevsku ielā 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5337.

 

Vadītājs R.Vilciņš

 


 

 APSTIPRINĀTI

 

ar Vārkavas novada domes 2015. gada 24. februāra

lēmumu Nr. 52 (prot. Nr.5,8.§)

 

Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.97 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un
bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības"

 

Izdoti saskaņā ar likuma

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu

 

I.     Vispārīgie jautājumi

1.      Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk – pabalsta pieprasītājs).

2.      Dzīvokļa kompensējamā platība šo noteikumu izpratnē ir platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai.

3.      Dzīvokļa pabalstu piešķir un izmaksā Vārkavas novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

II.    Dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvi un aprēķināšanas kārtība

4.      Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2 apmērā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

5.      Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai, šādā apmērā:

5.1.   izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) – 0,40euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot īres maksas un apsaimniekošanas maksas kopējo summu;

5.2.   izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām):

5.2.1.  siltumenerģijai apkures nodrošināšanai – 0,75euro par 1 m2 mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot, nepārsniedzot rēķinā norādīto summu;

5.2.2.               siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai – līdz 2 m3 mēnesī;

5.2.3.               elektroenerģijai – līdz 50 kWh mēnesī;

5.2.4.               aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – līdz 2 m3 mēnesī;

5.2.5.               dabasgāzei – līdz 3 m3 mēnesī;

5.2.6.               sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – līdz 1,00 euro mēnesī.

6.     Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pabalsta pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējama dzīvojamajā telpā esošo pabalsta pieprasītāja skaitu.

7.      Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītāj, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.

III. Dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtība

8.     Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Dienestā iesniegumu un pievieno tā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo.

9.     Dienests, ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā izskata šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības.

10.  Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt Pārvaldē pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

11.  Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

12.  Dzīvokļa pabalstu izmaksā desmit dienu laikā no pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas Dienestā ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā.

13.  Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.

14.  Ja Dienestam kļuvis zināms, ka pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo noteikumu 13.punktā minētās prasības, Dienests pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas saņemšanai par pabalsta pieprasītāja jauno dzīves vietu un īres maksas apmēru.

15.  Dienesta sociālā darba speciālists pieņem lēmumu atcelt jau piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Dienests konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

16.  Ja pabalsta pieprasītājs patstāvīgi apmaksā ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus izdevumus, Dienestam ir tiesības pieprasīt no pabalsta pieprasītāja maksājumus apliecinošus dokumentus.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17.  Dienesta pieņemto lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Vārkavas novada domē.

18.  Vārkavas novada domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           A.Brakovska

 


 

Vārkavas novada domes saistošo noteikumu  Nr.97
„Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar  likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 pantu (stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī), pašvaldība domei ir pienākums maksāt dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz bērna iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība ar domes saistošajiem noteikumiem nosaka izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību. Līdz ar minēto nepieciešams ir nepieciešams izdot attiecīgus saistošus noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Jaunie saistošie noteikumi noteiks dzīvokļa pabalstu izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Prognozētie ar dzīvokļa pabalsta izmaksu saistītie izdevumi:

  • izdevumi par dzīvojamās telpas lietošanu12,00euro(30 m2 x 0,40 euro)
  • siltumenerģija apkures nodrošināšanai – 22,50 euro(30 m2 x 0,75 euro);
  • siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanas nodrošināšanai – 1,82 euro(2 m3 x 0,91euro);
  • aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem – 2,56 euro (2 m3 x 1,28 euro);
  • elektroenerģija – 8,50 euro(50 kWh x 0,17euro);
  • dabasgāze – 2,49 euro(3 m3 x 0,83euro);
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošana – 1,00 euro(1 cilv. x 1,00 euro).

·         Pa gadu (12 mēneši) x 10 cilvēki x 50,00 euro=6000euro

     Izmaksāt 50 euro mēnesī

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Vārkavas novada domes Sociālais dienests.

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           A.Brakovska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 14.01.2011 13:36:27

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgā par mājas lapas saturu: Maija Praņevska
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »