Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 27.11.2015 01:10
Lauris, Norberts
Dienas teikums

Uz vecumdienām cilvēks nekļūst gudrāks, viņš tikai kļūst piesardzīgāks. /E.Hemingvejs/

 

APSTIPRINĀTS
Ar Vārkavas novada domes
27.07.2010. lēmumu
(protokols Nr.15/5)
Grozījumi ar
Vārkavas novada domes
23.03.2012. lēmumu (protokols Nr.5/6)
 
 
 
VĀRKAVAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta 1. daļas 8. punktu,  
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
10.panta 2.daļu
 
I. Vispārīgie noteikumi
1.  Vārkavas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests) ir Vārkavas novada Domes (turpmāk tekstā- Dome) izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Vārkavas novada iedzīvotājiem.
2.    Dienests izveidots un tā funkcijas noteiktas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
3.  Dienests darbojas Vārkavas novada Domes tiešā pārraudzībā un tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4.    Dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas ministriju normatīvie akti, Domes lēmumi un saistošie noteikumi, kā arī šis nolikums.
5.  Dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām.
6.     Dienesta darbu metodiski nodrošina Latvijas Republikas Labklājības ministrija.
7.   Dienesta juridiskā adrese un atrašanās vieta – Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas novads, LV - 5337.
8.    Dienestam ir noteikta parauga veidlapa un zīmogs.
9.    Dienesta nolikumu apstiprina un grozījumus tajā izdara Vārkavas novada Dome.
10. Lēmumu par Dienesta reorganizāciju un likvidāciju pieņem Vārkavas novada Dome.
 
II. Dienesta mērķis un uzdevumi
11.Dienesta mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu - palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegts materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī organizēt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personu individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
12.Dienesta galvenie uzdevumi:
12.1. izstrādāt vienotus nosacījumus Vārkavas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
12.2.  nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Vārkavas novada teritorijā deklarējušas savu pamata dzīvesvietu;
12.3.  veikt sociālo darbu ar Vārkavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, ģimenēm un personu grupām;
12.4. sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību no alkohola, narkotiskām, psihotropām vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
12.5.  nodrošināt individuālas konsultācijas personām (ģimenēm), kurām radušās sociālas problēmas, palīdzēt atjaunot šo personu (ģimeņu) sociālās funkcionēšanas spējas un veicināt viņu problēmu risināšanu viņu pašu spēkiem;
12.6.  organizēt aprūpi mājās veciem ļaudīm, personām ar garīgas attīstības un fiziskiem traucējumiem un citām iedzīvotāju grupām, kam tā nepieciešama;
12.7.  sniegt sociālo palīdzību - naudas vai mantisku atbalstu, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai;
12.8.  noteikt klientu līdzdarbības pienākumus, veicinot klientu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā;
12.9.  administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
12.10.  uzturēt informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem un apjomu;
12.11.  novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
12.12.  izstrādāt Vārkavas novada sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
12.13.   informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par Dienesta darba organizāciju;
12.14.  līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;
12.15.  veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, tradicionālajām reliģiskajām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tas nepieciešams.
12.16. veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām u.c. iestādēm.
 
III. Dienesta pienākumi
13. Sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to sniegšanas kārtību.
14.I nformēt personu, kas pieprasījusi sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību par pieņemto lēmumu un atteikuma gadījumā informēt rakstiski - norādot atteikuma iemeslus, lēmuma pārsūdzības termiņu un kārtību.
15. Sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā.
16. Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija) resursus.
17. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nodrošināt personām tās vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
18. Sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā.
19. Nodrošināt klienta datu un informācijas konfidencialitāti, ievērot sociālā darbinieka ētikas kodeksu.
20. Sniegt pārskatus un atskaites atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 
IV. Dienesta tiesības
21. Pārstāvēt Dienesta un klienta intereses citās institūcijās jautājumos, kas ir Dienesta kompetencē.
22. Pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām Dienesta funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, vecāku varas realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, nodrošinot saņemtās informācijas konfidencialitāti.
23. Pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un informāciju, kas nepieciešama Dienesta uzdevumu veikšanai, pārbaudīt dokumentu pareizību un patiesīgumu.
24. Veikt to personu dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu, kuras vēlas saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kas tiek finansēti no pašvaldības, valsts budžeta.
25. Izstrādāt Dienesta instrukcijas un citus Dienesta darbu reglamentējošus dokumentus un iesniegt tos apstiprināšanai Domē.
26. Pārstāvēt Vārkavas novada pašvaldību jautājumos, kas ir Dienesta kompetencē.
27. Sagatavot un izsniegt lēmumus savas kompetences jomā.
28. Piešķirt sociālās palīdzības pabalstus saskaņā ar Vārkavas novada Domes saistošajiem noteikumiem.
29. Piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu un izsniegt izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
 
V. Dienesta darba organizācija
30. Dienesta darbu vada Dienesta vadītājs, kam ir otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība. Dienesta vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Vārkavas novada Dome. Darba līgumu ar Dienesta vadītāju noslēdz Domes izpilddirektors.
30. ‛ Sociālā dienesta darbinieku darbā pieņem un no darba atbrīvo domes izpilddirektors pēc Sociālā dienesta vadītāja ieteikuma.
31. Dienesta nolikumu, struktūru, amatu sarakstu un amatalgu lielumu apstiprina Vārkavas novada Dome, ievērojot Latvijas Republikas „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” un citu normatīvo aktu prasības.
32. Dienesta darbība strukturizēta divos virzienos:
32.1.  sociālā palīdzība;
32.2.  sociālie pakalpojumi.
33. Sociālo palīdzību sniedz sociālās palīdzības organizators.
34. Sociālos pakalpojumus sniedz sociālais darbinieks.
35. Dienesta vadītājs nosaka Dienesta darbinieku darba pienākumus, veido amata aprakstus.
36. Lēmumu par sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības piešķiršanu vai piešķiršanas atteikumu pieņem Dienesta vadītājs. Lēmums tiek noformēts rakstiski atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
37. Dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī citām fiziskām un juridiskajām personām.
 
VI. Dienesta vadītāja pienākumi un tiesības
38.Dienesta vadītājs ir atbildīgs par Dienesta uzdevumu izpildi - organizē, vada un koordinē Dienesta darbību.
39.Dienesta kompetences ietvaros nodrošina Vārkavas novada Domes lēmumu, Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu izpildi.
40.Organizē un plāno Dienesta darbu, un ir atbildīgs par Dienesta darbību, realizējot tā uzdevumus un tiesības, kā arī atbild par Dienesta saimniecisko un finansiālo darbību, finanšu un materiāli tehnisko resursu lietderīgu izmantošanu.
41.Izstrādā Dienesta nolikumu.
42.Nodrošina lietvedības dokumentu apriti Dienestā saskaņā ar Dienesta lietu nomenklatūru.
43.Pārrauga lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
44.Izdod Dienesta darbiniekiem saistošus rīkojumus un norādījumus.
45.Organizē Dienesta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu.
46.Pārstāv Dienestu valsts, pašvaldību institūcijās un organizācijās jautājumos, kas saistīti ar tā darbību.
47.Dienesta vārdā izsniedz rakstiskus atzinumus un izziņas.
48.Savas kompetences ietvaros izdod administratīvos aktus.
49.Dienesta vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Vārkavas novada Domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
 
VII. Dienesta manta un finanšu līdzekļi
 
50. Dienesta manta ir pašvaldības īpašumā esoša nekustamā un kustamā manta, kas nodota
      Dienesta valdījumā.
51. Dienests rīkojas ar valdījumā saņemto mantu atbilstoši Civillikuma prasībām,          nodrošinot Dienesta darbību tai noteikto pienākumu īstenošanā.
52. Dienesta finanšu līdzekļus veido:
52.1. valsts budžeta finansējums;
52.2. pašvaldības budžeta finansējums;
52.3. piesaistītais projektu finansējums;
52.4. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi.
53. Dienesta finansējuma nodrošinājums ir Domes apstiprinātais Dienesta gada budžets, ņemot vērā Dienesta vadītāja iesniegto budžeta projektu.
 
VIII. Dienesta nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība
 
54. Grozījumus Dienesta nolikumā var ierosināt Dienesta vadītājs, stājoties spēkā izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas ir pretrunā ar šo nolikumu.
55. Dienesta nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas Domē.
56. Ar šo nolikumu spēku zaudē 2003.gada 22.maijā apstiprinātais Vārkavas novada sociālā dienesta nolikums.
 
Domes priekšsēdētāja  A.Vilcāne.

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 14.01.2011 14:55:15

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgā par mājas lapas saturu: Maija Praņevska
Tālrunis: 20385972

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »