Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 13.10.2015 19:40
Irma, Mirga
Dienas teikums

Tu esi dzīvojis tikai tās dienas, kuras atceries! /A. Pelēcis/

 

Novadā ir 3 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegums „Ašinieku purvs”, dabas liegums „Dubnas paliene”, dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vārkavas parks”.
 
Dabas liegums „Ašinieku purvs” atrodas Upmalas pagastā, tā platība ir 1577 ha, aizsardzībā kopš 1977. gada, teritoriju apsaimnieko VAS „Latvijas Valsts meži”. Dabas liegumam „Ašinieku purvs” ir ne tikai valsts mēroga aizsardzības statuss, bet ir arī starptautiska vērtība - dabas liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju „Natura 2000” tīklā. Dabas liegums izveidots, lai aizsargātu ES nozīmes un Latvijā aizsargājamus meža, pļavu, atsegumu un avotu biotopus, kā arī neregulētu upju ielejas, kas Latgalē ir reti sastopamas.
  
Dabas liegums „Dubnas paliene” atrodas Upmalas un Rožkalnu pagastā, tā platība ir 377 ha, aizsardzībā kopš 2004. gada. Dabas liegums iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju „Natura 2000” tīklā. Teritorija izveidota, lai saglabātu izcilas, sugām bagātas, mēreni mitras pļavas un upju palieņu pļavas, kas aizņem lielas platības. Teritorijā sastopamas 3 īpaši aizsargājamas augu sugas: jumstiņu gladiola, rūgtā drudzenīte un stāvlapu dzegužpirkstīte. Dubnas palienes pļavas apsaimnieko to zemju īpašnieki.
 
 
Īpaši aizsargājamais augs - jumstiņu gladiola.
 
 
 
Īpaši aizsargājamais augs - rūgtā drudzenīte.
 
 
 
Īpaši aizsargājamais augs - stāvlapu dzegužpirkstīte.
 
Dabas piemineklis - aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi „Vārkavas parks” atrodas Upmalas pagastā, tā platība ir 2,7 ha, aizsardzībā kopš 2001. gada, teritoriju apsaimnieko Vārkavas novada dome. Parks ierīkots 19. gs. Sākumā, spriežot pēc lielākiem ozoliem ( ap 200 g. veci), pārējie stādījumi ierīkoti 19.gs beigās. Parkā aug vietējās koku un krūmu sugas - kļavas, oši, egles, apses, ozoli, trauslais vītols, liepas, gobas, lazdas, Eiropas segliņi, ievas u.c., kā arī parkā aug vairāk nekā 10 eksotu koku un krūmu sugas, nozīmīgākās no tām – aslapu kļava, cukura kļava, pūkainais filadelfs, smaržīgā apse, sudrabvītols, Ungārijas ceriņš, Krimas liepa, platlapu liepa.
 
 
 
 
 Skats uz Vārkavas parku, trejstumbru liepa, kas redzama fotogrāfijas priekšplānā, 2010.gada 8.augusta vētrā tika nolauzta.
 
wheat
Aptauja
LR Ekonomikas ministrija lūdz pašvaldībām noskaidrot privātā sektora iespējas piedāvāt mājokli patvēruma meklētājiem. Vai Jūs varat (protams, par samaksu) piedāvāt patvēruma meklētājiem apmešanās vietu?

Aptauju arhīvs »
Jūsu jautājums / ieteikums domei