Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 21.01.2017 19:23
Agnese, Agnija, Agne
Dienas teikums

Gudreiba — vara, kura duorguoka par pasauļa montu.

 2017. gads

 

 

Domes ārkārtas sēdes Nr.1 (10.01.2017.) protokols un lēmumi

  

 2016. gads

 

Domes kārtējās sēdes Nr.18 (27.12.2016.) protokols un lēmumi

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr.17 (29.11.2016.) protokols un lēmumi

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr.16 (25.10.2016.) protokols un lēmumi

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr.15 (04.10.2016.) protokols un lēmumi

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr.14 (27.09.2016) protokols un lēmumi

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 13 (30.08.2016) protokols

 

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 12 (23.08.2016) protokols un nolikums

     

 


 

 Domes kārtējās sēdes Nr. 11 (26.07.2016.) protokols un lēmumi

 


  

Domes kārtējās sēdes Nr. 10 (28.06.2016.) protokols un lēmumi

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 9 (31.05.2016.) protokols, lēmumi un pielikumi: saistošie noteikumi Nr. 115 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”; Grozījumi Vārkavas novada domes 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.109 „Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam”

Sēdes darba kārtība:

1.     Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.108 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.

2.     Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.109 “Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam”.

3.      Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

4.     Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2016. gadam iedalīšanu.

5.     Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Lielajā Kalupes ezerā izsniegšanu.

6.     Par grozījumu lēmumā.

7.     Par zemes iznomāšanu.

8.     Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

9.     Par  darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

10.  Par aizņēmuma ņemšanu.

 

 

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 8 (18.05.2016.) protokols un lēmumi

 

Sēdes darba kārtība:

1.     Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

2.     Par grozījumu nolikumā.

3.     Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 7 (11.05.2016.) protokols un lēmumi

Sēdes darba kārtība:

1.     Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākumā "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju„ aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  “Kapličas būvniecība Vārkavas kapos ” īstenošanai.

2.     Par adreses noteikšanu.

3.     Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu.

4.     Par līdzfinansējuma piešķiršanu.

 

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 6 (26.04.2016.) protokols un lēmumi
Sēdes darba kārtība:

1.      Pašvaldības izpilddirektora pārskats par darbu 2016.gada 1.ceturksnī.

2.      Par satiksmes ierobežojumu atcelšanu uz pašvaldības autoceļiem.

3.      Par Vārkavas novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

4.      Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5.      Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

6.       Par pašvaldības zemju iznomāšanu.

7.      Par ceļa servitūta ņemšanu apsaimniekošanā.

8.      Par zemes nomas līgumu izbeigšanu pirms termiņa.

9.      Par zemes lietošanas mērķa maiņu.

10.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690-005-0144 platības precizēšanu.

11.   Par pašvaldības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7664-005-0135 nodošanu apakšnomā.

12.   Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu.

13.   Par finansējuma piešķiršanu.

14.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu.

15.   Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

16.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" projekta iesnieguma „Ceļa Kazēri - Dzeņi  0,00-1,49 km pārbūvei Vārkavas novadā” īstenošanai.

17.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" projekta iesnieguma „Ceļa Dovole - Piliškas  0,00-1,97 km pārbūvei Vārkavas novadā” īstenošanai.

18.  Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu Vārkavas novadā.

 

Sēdes audioieraksts: 18 MB, 54 min

  


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 5 (29.03.2016.) protokols un lēmumi; pielikumi: (lēmumam Nr. 42) pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi 2016. gadam; (lēmumam Nr. 55) par grozījumiem pašvaldības budžetā.

 

Sēdes darba kārtība:

1.     Par 2016.gada pamatbudžeta izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada pašvaldības iestādēm.

2.     Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā”.

3.     Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

4.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2016.gadam iedalīšanu.

5.     Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

6.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

7.     Par zemes lietošanas mērķa maiņu.

8.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.

9.     Par grozījumu lēmumā.

10.   Par finansējuma piešķiršanu.

11.   Par iesniegumu izskatīšanu.

12.   Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.108 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”.

13.   Par līdzfinansējumu projektam.

14.   Par grozījumu Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā” .

15.   Par Vārkavas novada kultūras centra vadītāja iecelšanu amatā.

 

 • Sēdes audioieraksti: 1. daļa - mp3, 20 min., 7 MB; 2. daļa (pēc pārtraukuma) - mp3, 22 min., 7,5 MB)

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 4 (07.03.2016.) protokols un lēmumi

Sēdes darba kārtība:

 1. Par sūdzības iesniegšanu.
 2. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 3. Par noslēgto zemes līgumu izbeigšanu pirms termiņa.
 4. Par finansējuma piešķiršanu.

 

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 3 (23.02.2016) protokols un lēmumi

 

Sēdes darba kārtība:

1.     Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

2.     Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Lielajā Kalupes ezerā izsniegšanu.

3.     Par rūpnieciskās zvejas limita komerciālajai zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2016. gadam iedalīšanu.

4.     Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2016.gadam iedalīšanu.

5.     Par zemes nomas līguma laušanu.

6.     Par zemes iznomāšanu.

7.     Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

8.     Par finansiālu atbalstu.

9.     Par izmaiņām Vārkavas novada bāriņtiesas sastāvā.

10.  Par iesniegumu izskatīšanu.

 

 • Sēdes audioieraksts - 1. daļa (mp3, 1,34 MB, 4 min.) un 2. daļa (pēc pārtraukuma, mp3, 4,88 MB, 14 min.)

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 2 (16.02.2016.) protokols, lēmumi un pielikumi

Domes ārkārtas sēdes darba kārtība: 1. Par pašvaldības autoceļu slēgšanu. 2. Par iesniegumu izskatīšanu.

 


Domes kārtējās sēdes Nr. 1 (26.01.2016.) protokols, lēmumi

Domes sēdes darba kārtība:

 1. Par Vārkavas pamatskolas reorganizāciju.
 2. Par Vārkavas novada pašvaldības 2016.gada amatu saraksta apstiprināšanu.
 3. Par Vārkavas novada pašvaldības  saistošo noteikumu Nr.108Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam apstiprināšanu.
 4. Par Vārkavas novada pašvaldības  saistošo noteikumu Nr.109 “Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016.gadam” apstiprināšanu.
 5. Par Vārkavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.110 „Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu.
 6. Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2010. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par papildu materiālo palīdzību Vārkavas novadā”.
 7. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
 8. Par atkārtotu izsoli un izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam Padomes ielā 45, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā.
 9. Par nosaukuma piešķiršanu.
 10. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
 11. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu.
 12. Par zemes iznomāšanu.
 13. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai Lielajā Kalupes ezerā 2016.gadam iedalīšanu.
 14. Par lēmuma precizēšanu.
 15. Par izmaiņām Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu komisijā.
 16. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu un pamatlīdzekļu ņemšanu uzskaitē.
 17. Iesniegumu izskatīšana.
 18. Par pils projektu.
 19. Par deputāta darba algas pamatotību.

Sēdes pielikumi: Vārkavas novada saistošie noteikumi Nr. 108 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadā" (stājas spēkā nakamajā dienā pēc parakstīšanas), Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 109 "Par Vārkavas novada pašvaldībaspeciālo budžetu 2016. gadam" (stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas); Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas uz 1 audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2016.gadā

 

 


 

2015. gads

 

Domes kārtējās sēdes Nr. 19 (29.12.2015.) protokols un pielikumi

1.     Par pamatbudžeta 2015.gadam izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada domes iestādēm.

2.     Par streika dienas apmaksu.

3. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.

4.  Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2014. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.81 „Par koku ciršanu ārpus meža Vārkavas novada administratīvajā teritorijā.”

5.     Par adreses maiņu un nosaukuma piešķiršanu.

6.     Par zemes vienību piekritību pašvaldībai.

7.     Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes vienību piekritību pašvaldībai.

8.     Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

9.     Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu T. O.

10.  Par deleģēšanas līguma slēgšanu.

11.  Par Vārkavas novada domes deputātes Ilgas Pokšānes pilnvaru nolikšanu pirms termiņa.

12.  Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.107 “Par Vārkavas novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam” apstiprināšanu.

 

 

  


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 18 (24.11.2015.) protokols un pielikumi - Nr.3 "Precizēto zemes vienību saraksts"

1.     Par pamatbudžeta 2015.gadam izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada domes iestādēm.

2.     Par grozījumiem Vārkavas novada domes lēmumā Nr.227.

3.     Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

4.     Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

5.     Par zemes vienību platību precizēšanu.

6.     Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai .

7.     Par zemes iznomāšanu.

8.     Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

9.     Par grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta izmantošanu”.

10.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu.

11.  Par finansējuma piešķiršanu.

12.  Iesniegumu izskatīšana.

13.  Par transportlīdzekļa piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

 

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 17 (03.11.2015) protokols un pielikumi:

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.104 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas 2015. gadā

 1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”.
 2. Par Vārkavas novada izglītības iestāžu audzēkņu  uzturēšanas izmaksām 2015.gadā.
 3. Par finansējuma piešķiršanu.

 

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 16 (27.10.2015) protokols un pielikumi - Apkures tarifa aprēķins saražotajam siltumam Vecvārkavas katlu mājā; Vārkavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums; Nolikums par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu Vārkavas novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Saules ielā 6, dz.Nr.5 Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā; Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 103 "Grozījumi Vārkavas novada domes 2015. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam"; grafiskais pielikums Nr. 1; grafiskais pielikums Nr. 2.

 

 1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ”.
 2. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 3. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai.
 4. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
 5. Par ceļa “Andiņi - Zibergi” ņemšanu apsaimniekošanā.
 6. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala sadalīšanu.
 7. Par grozījumu Vārkavas novada domes 29.12.2014. lēmumā Nr. 21/6 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
 8. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā (protokols Nr.17/2) “Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu”
 9. Par Vārkavas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 1. Par Vārkavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības dzīvojamām telpām, kurām noteikts sociālā dzīvokļa statuss.
 3. Par nolikuma „Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu Vārkavas novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Saules ielā 6, dzīvoklī Nr.5, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā” apstiprināšanu.
 4. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
 5. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
 6. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienu.
 7. Par atkārtotu izsoli un izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam Padomes ielā 45,Vecvārkavā Upmalas pagastā Vārkavas novadā.
 8. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu.
 9. Par finansējuma piešķiršanu.
 10. Par grozījumiem Vārkavas novada kultūras centra nolikumā.
 11. Par izmaiņām Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu komisijā.
 12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 13.  Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu.

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 15 (20.10.2015) protokols 

1. Par Vārkavas vidusskolas skolotāju un darbinieku apbalvošanu ar Atzinības rakstiem.


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 14 (29.09.2015) protokols 

 

1.     Par dalību projektā “PROTI UN DARI”.
2.     Par Vārkavas novada Rīcības un Investīciju plānu 2012.-2018. gadam aktualizāciju.
3.     Par nekustamā īpašuma iegādi “Vecvītoli”.
4.     Par ceļa posma ņemšanu apsaimniekošanā.
5.     Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
6.     Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
7.     Par grozījumiem lēmumā.
8.     Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
9.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa aktualizāciju.
10. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
11. Par autoceļu fonda sadalījumu 2016.-2017.gadam.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā.
13. Par finansējuma piešķiršanu.
14. Par zemes ierīcības projekta “Mikalova” apstiprināšanu.
15. Par sadarbības līguma pagarināšanu ar Preiļu novada izglītības pārvaldi.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 13 (26.08.2015) protokols un pielikums - saistošie noteikumi Nr.102 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”.

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr.12 (28.07.2015.) protokols kopā ar pielikumiem: domes lēmumi, Vārkavas novada Medību koordinācijas komisijas nolikums, izsoles noteikumi.

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 11 (30.06.2015.) protokols un pielikumi: Vārkavas novadpētniecības muzeja - kultūrvēstures centra vidējā termiņa stratēģija (2015 - 2012), darba uzdevums Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. gadam izstrādei, pašvaldības kustamās mantas - transportlīdzekļa izsoles noteikumi

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 10 (16.06.2015) protokols

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr.9 (26.05.2015) protokols un pielikumi: SIA "Preiļu slimnīca" pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumi"


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 8 (19.05.2015.) protokols

  


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 7 (28.04.2015.) protokols un pielikumi:

Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu, Vadības ziņojums par Vārkavas novada pašvaldības finanšu pārskatu, VNP autoceļu uzturēšanas darbu specifikācija, Rimicānu PII nolikums, Rimicānu PII attīstības plāns 2015. - 2017. gadam

 

 


 

Domes kārtējā sēdes Nr. 6 (24.03.2015.) protokols un pielikumi

 • Sēdes audioieraksta 1. daļa (MP3, 7,3 MB, 21 min.),2. daļa (MP3, 1,6 MB, 4 min.)

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 5 (24.02.2015) protokols un pielikumi

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 4 (03.02.2015) protokols un pielikumi

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 3 (27.01.2015) protokols un pielikumi

 • Sēdes audioieraksts - 1. daļa (MP 3, 15 MB, 59 min.); 2. daļa  (MP 3, 14 MB, 1 h)

 


 

 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 2 (08.01.2015) protokols

 

 


 

 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 1 (06.01.2015) protokols

 

  


2014.gads

  

Domes kārtējās sēdes Nr. 21 (29.12.2014) protokols


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 20 (09.12.2014) protokols

  Domes kārtējās sēdes Nr. 19 (25.11.2014) protokols

Pielikumi:

 

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 18 (28.10.2014) protokols

 


  

Domes ārkārtas sēdes Nr. 17 (21.10.2014.) protokols

  


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 16 (23.09.2014.) protokols

 

Pielikumi: saistošie noteikumi Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89. Vārkavas novada karogs.

 


 

Domes  ārkārtas  sēdes Nr. 15 (16.09.2014.) protokols

 


 

Domes ārkārtas sēde Nr.14 (01.09.2014), protokols un pielikumi (skolēnu autobusu maršruti)

 


 

Domes kārtējā sēde Nr. 13 (26.08.2014), protokols un pielikumi

 


 

Domes kārtējā sēde Nr.12 (29.07.2014.)

 

Pielikumi:

Saistošie noteikumi Nr.85

Pašvaldības kustamās mantas transportlīdzekļu izsoles noteikumi

Grozījumi budžetam

Adrešu precizēšanai objektu saraksts

 


 

Domes kārtējā sēde Nr.11 (27.06.2014.)

 


 

Domes kārtējā sēde Nr.10 (27.05.2014.) Sēdes pielikumi: saistošie noteikumi Nr.81

 


 

Domes ārkārtas sēde Nr.9 (22.05.2014.)

 


 

Domes kārtējā sēde Nr.8 (29.04.2014)


 

 Domes ārkārtas sēde Nr.7 (15.04.2014)


Domes kārtējā sēde Nr.6 (28.03.2014) Sēdes pielikumi: saistošie noteikumi Nr. 80, saistošie noteikumi Nr. 81, Darba uzdevums Vārkavas novada domes teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam izstrādei


 

Domes ārkārtas sēde Nr. 5 (19.03.2014)


 

Domes ārkārtas sēde Nr.4 (05.03.2014)

 • Sēdes audioieraksts: 1.daļa (MP3, 8,34 MB, 6 min.), 2.daļa (MP3, 4,48 MB, 3 min.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.3 (25.02.2014)

 • Sēdes audioieraksts: 1.daļa (MP3, 27,3 MB, 59 min.), 2.daļa (MP3, 28,5 MB, 1 h 2 min.), 3.daļa (MP3, 27,4 MB, 20 min.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.2 (18.02.2014)

 


Domes kārtējā sēde Nr.1 (28.01.2014)

  

 

 

 2013.gads

 

Domes kārtējā sēde Nr.36 (27.12.2013)

Pielikums Nr.17, pielikums Nr.18; pielikums Nr.19; pielikums Nr.20; pielikums Nr.21; pielikums Nr.22.

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.35 (04.12.2013)

Pielikumi

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.34 (26.11.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.33 (07.11.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.32 (28.10.2013)

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.31 (22.10.2013)

 


Domes ārkārtas sēde Nr.30 (08.10.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.29 (03.10.2013)

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.28 (24.09.2013) Pielikumi - Pielikums Nr.1, Saistošie noteikumi Nr.61 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.55 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” , Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.61 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam""

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.27 (10.09.2013)

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.26 (27.08.2013)PIELIKUMI

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.25 (23.07.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.24 (16.07.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.23 (09.07.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.22 (28.06.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.21 (26.06.2013)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.58 "Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”

 

  

Domes ārkārtas sēde Nr.20 (20.06.2013)

 

Domes sēde Nr.19 (20.06.2013)

  

Domes ārkārtas sēde Nr.18 (17.06.2013), pielikums "Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm"

 

Domes ārkārtas sēde Nr.17 (06.06.2013)

 

Domes kārtējā sēde Nr.16 (28.05.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.15 (21.05.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.14 (16.05.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.13 (09.05.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.12 (25.04.2013)

 

Domes kārtējā sēde Nr.11 (23.04.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.10 (09.04.2013)

 

Domes kārtējā sēde Nr.9 (28.03.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.8 (18.03.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.7 (05.03.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.6 (28.02.2013) 

 

Domes kārtējā sēde Nr.5 (26.02.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.4 (15.02.2013)

 

Domes kārtējā sēde Nr.3 (30.01.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.2 (10.01.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.1 (03.01.2013)

 

2012. gads

 

Domes kārtējā sēde Nr.25 (28.12.2012)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.24 (11.12.2012)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.23 (30.11.2012) 

 

Domes kārtējā sēde Nr.22 (27.11.2012), pielikums Nr.1

 

Domes ārkārtas sēde Nr.21 (01.11.2012)

 

Domes kārtējā sēde Nr.20 (23.10.2012)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.19 (16.10.2012)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.18 (02.10.2012)

 

Domes kārtējā sēde Nr.17 (25.09.2012) Pielikums Nr.5, pielikums Nr.6.

 

Domes ārkārtas sēde Nr.16 (10.09.2012)

 

Domes kārtējā sēde Nr.15 (30.08.2012.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.14 (21.08.2012.)

  

Domes ārkārtas sēde Nr.13 (07.08.2012.) Pielikums Nr.2.

 

Domes sēde Nr. 12 (24.07.2012.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr. 11 (28.06.2012)

 

Domes sēde Nr. 10 (26.06.2012)

 

Domes sēde Nr.9 (29.05.2012.) 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.8 (15.05.2012.)

 

Domes sēde Nr.7 (27.04.2012.) 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.6 (30.03.2012.)

 

Domes sēde Nr.5 (27.03.2012.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.4 (13.03.2012.)

 

Domes sēde Nr.3 (23.02.2012.)

Sēdes pielikumi - Saistošie noteikumi Nr. 35 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” - pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadam, pamatbudžeta izdevumu projekts 2012.gadam - 1., 2. lpp.; saistošie noteikumi Nr. 36 „Grozījumi 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.

 

Domes sēde Nr.2 (31.01.2012.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.1 (27.01.2012.)

 

 

2011. gads

Domes ārkārtas sēde 03.01.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 13.01.2011.

 

Domes kārtējā sēde 25.01.2011.

 

Domes kārtējā sēde 22.02.2011.

 

Domes kārtējā sēde 23.03.2011.

 

Domes kārtējā sēde 26.04.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 03.05.2011.

 

Domes kārtējā sēde 30.05.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 07.06.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 14.06.2011.


Domes ārkārtas sēde 21.06.2011.

 

Domes kārtējā sēde 29.06.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 07.07.2011.

 

Domes kārtējā sēde 26.07.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 03.08.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 11.08.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 19.08.2011.

 

Domes kārtējā sēde Nr.23 (31.08.2011.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.25 (27.09.2011.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.27 (31.10.2011.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.28 (08.11.2011.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.30 (29.11.2011.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.31 (30.11.2011.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.32 (27.12.2011.)

 

 

 

 

 

 
Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 11.01.2012 15:06:59

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgais par mājas lapas saturu: Dagnija Dudarjonoka
Tālrunis: 20385972

Veselā miesā vesels gars

Top 10 veselai sirdij:

 

 1.       Treknās jūras zivis (reņģes, siļķes, skumbrijas, butes u.c.) – apgādā sirdi ar nepiesātinātajām taukskābēm, viegli asimilējamām olbaltumvielām un taukos šķīstošajiem vitamīniem. Palīdz stiprināt sirdi un asinsvadus, samazināt holesterīna līmeni asinīs un regulēt svaru.

2.       Olīveļļa – nodrošina sirdi ar tai nepieciešamajām taukskābēm. Lietošanai svaigā veidā, piemēram, pie salātiem, ieteicam lietot Extra Virgine olīveļļu.

3.       Zaļie lapu dārzeņi (visu veidu salātu lapas, spināti, mangoldi, arī selerijas, pētersīļi, loki, pavasarī – dīgsti, pirmās gārsu, pieneņu, virzas un citu augu lapiņas) – palīdz gan sirds, gan onkoloģisko slimību profilaksē, jo ir bagātīgs antioksidantu avots, satur arī daudz minerālvielas un vitamīnus.

4.       Tomāti – cīnās ar brīvajiem radikāļiem, kuru ietekmē organismā veidojas dažādas saslimšanas, jo tomātu sastāvā ir antioksidants likopēns, kas saglabājas arī termiski apstrādājot tomātus.

5.       Latvijas mežu un dārzu ogas – samazina risku saslimt ar sirds un asinsvadu sistēmas slimībām, kā arī audzējiem, jo ogu, augļu un dārzeņu ēšana palīdz regulēt vielmaiņas procesus organismā. Bagātas ar vitamīniem, minerālvielām, kā arī spēcīgiem antioksidantiem.

6.       Kefīrs un paniņas – uzlabo gremošanas sistēmas darbību, jo satur probiotiskās baktērijas, palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs, stiprina imunitāti, liek justies labāk un izvairīties no slimībām.

7.       Rupjmaize – dod sāta sajūtu, regulē gremošanas sistēmas darbību. Ir vērtīgs šķiedrvielu, B grupas vitamīnu un salikto ogļhidrātu avots.

8.       Vājpiena biezpiens – neuzbaro, bet palīdz justies paēdušam. Ir svarīgi uzņemt pietiekamu olbaltumvielu daudzumu, to var izdarīt ne tikai ēdot gaļu, bet arī vājpiena biezpienu.

9.       Grūbas – palīdz regulēt cukura līmeni asinīs, satur šķiedrvielas, B grupas vitamīnus un minerālvielas.

10.    Ķirbju sēklas - ir omega 3 taukskābju avots, tāpat kā rieksti un citas sēklas, bagātas ar minerālvielām, dzelzi, cinku un magniju, kas sirdij ir īpaši tīkams. Ēdot sēkliņas uzņemsim arī šķiedrvielas un regulēsim cukura līmeni asinīs.

 

Informācija no spkc.gov.lv

 

Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »

Database Error

Description: Can't execute query:

SELECT sm_id FROM 4_stats_main WHERE session_id='7pte6tjvbcebapjr7beejr1pm0'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_stats_main (session_id, ip, referrer, user_agent, lang, is_proxy, time) VALUES ('7pte6tjvbcebapjr7beejr1pm0', '54.167.156.247', '', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', '', 0, 1485019424)

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_stats_pages (sm_id, time, page_path) VALUES ('0', 1485019425, '/lv/laba-izvelne/domes-lemumi-un-sezu-protokoli/')

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_pages' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM `4_stats_main` WHERE time<'1453397025'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_main' is marked as crashed and should be repaired

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM `4_stats_pages` WHERE time<'1453397025'

MySQL Error: Table './varkava_lv_main/4_stats_pages' is marked as crashed and should be repaired