Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 01.12.2015 05:52
Arnolds, Emanuels
Dienas teikums

Kas domā tikai par sevi, tas pazaudē pasauli. /K.Čapeks/

 

 

 

 

2015. gads

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 18 (24.11.2015.) protokols un pielikumi - Nr.3 "Precizēto zemes vienību saraksts"

1.     Par pamatbudžeta 2015.gadam izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu Vārkavas novada domes iestādēm.

2.     Par grozījumiem Vārkavas novada domes lēmumā Nr.227.

3.     Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.

4.     Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.

5.     Par zemes vienību platību precizēšanu.

6.     Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai .

7.     Par zemes iznomāšanu.

8.     Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

9.     Par grozījumiem Vārkavas novada pašvaldības nolikumā „Par autotransporta izmantošanu”.

10.  Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu.

11.  Par finansējuma piešķiršanu.

12.  Iesniegumu izskatīšana.

13.  Par transportlīdzekļa piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

 

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 17 (03.11.2015) protokols un pielikumi:

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.104 „Grozījumi Vārkavas novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.95 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”

Vārkavas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas 2014. gadā

 1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”.
 2. Par Vārkavas novada izglītības iestāžu audzēkņu  uzturēšanas izmaksām 2015.gadā.
 3. Par finansējuma piešķiršanu.

 

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 16 (27.10.2015) protokols un pielikumi - Apkures tarifa aprēķins saražotajam siltumam Vecvārkavas katlu mājā; Vārkavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums; Nolikums par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu Vārkavas novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Saules ielā 6, dz.Nr.5 Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā; Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 103 "Grozījumi Vārkavas novada domes 2015. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 95 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015. gadam"; grafiskais pielikums Nr. 1; grafiskais pielikums Nr. 2.

 

 1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ”.
 2. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 3. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai.
 4. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
 5. Par ceļa “Andiņi - Zibergi” ņemšanu apsaimniekošanā.
 6. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala sadalīšanu.
 7. Par grozījumu Vārkavas novada domes 29.12.2014. lēmumā Nr. 21/6 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
 8. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā (protokols Nr.17/2) “Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu”
 9. Par Vārkavas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 1. Par Vārkavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības dzīvojamām telpām, kurām noteikts sociālā dzīvokļa statuss.
 3. Par nolikuma „Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu Vārkavas novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Saules ielā 6, dzīvoklī Nr.5, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā” apstiprināšanu.
 4. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
 5. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
 6. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienu.
 7. Par atkārtotu izsoli un izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam Padomes ielā 45,Vecvārkavā Upmalas pagastā Vārkavas novadā.
 8. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu.
 9. Par finansējuma piešķiršanu.
 10. Par grozījumiem Vārkavas novada kultūras centra nolikumā.
 11. Par izmaiņām Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu komisijā.
 12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 13.  Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu.

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 15 (20.10.2015) protokols 

1. Par Vārkavas vidusskolas skolotāju un darbinieku apbalvošanu ar Atzinības rakstiem.


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 14 (29.09.2015) protokols 

 

1.     Par dalību projektā “PROTI UN DARI”.
2.     Par Vārkavas novada Rīcības un Investīciju plānu 2012.-2018. gadam aktualizāciju.
3.     Par nekustamā īpašuma iegādi “Vecvītoli”.
4.     Par ceļa posma ņemšanu apsaimniekošanā.
5.     Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
6.     Par zemes gabala sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
7.     Par grozījumiem lēmumā.
8.     Par zemes gabalu ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
9.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa aktualizāciju.
10. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
11. Par autoceļu fonda sadalījumu 2016.-2017.gadam.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā.
13. Par finansējuma piešķiršanu.
14. Par zemes ierīcības projekta “Mikalova” apstiprināšanu.
15. Par sadarbības līguma pagarināšanu ar Preiļu novada izglītības pārvaldi.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 13 (26.08.2015) protokols un pielikums - saistošie noteikumi Nr.102 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”.

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr.12 (28.07.2015.) protokols kopā ar pielikumiem: domes lēmumi, Vārkavas novada Medību koordinācijas komisijas nolikums, izsoles noteikumi.

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 11 (30.06.2015.) protokols un pielikumi: Vārkavas novadpētniecības muzeja - kultūrvēstures centra vidējā termiņa stratēģija (2015 - 2012), darba uzdevums Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. - 2025. gadam izstrādei, pašvaldības kustamās mantas - transportlīdzekļa izsoles noteikumi

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 10 (16.06.2015) protokols

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr.9 (26.05.2015) protokols un pielikumi: SIA "Preiļu slimnīca" pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumi"


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 8 (19.05.2015.) protokols

  


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 7 (28.04.2015.) protokols un pielikumi:

Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu, Vadības ziņojums par Vārkavas novada pašvaldības finanšu pārskatu, VNP autoceļu uzturēšanas darbu specifikācija, Rimicānu PII nolikums, Rimicānu PII attīstības plāns 2015. - 2017. gadam

 

 


 

Domes kārtējā sēdes Nr. 6 (24.03.2015.) protokols un pielikumi

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 5 (24.02.2015) protokols un pielikumi

 


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 4 (03.02.2015) protokols un pielikumi

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 3 (27.01.2015) protokols un pielikumi

 • Sēdes audioieraksts - 1. daļa (MP 3, 15 MB, 59 min.); 2. daļa  (MP 3, 14 MB, 1 h)

 


 

 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 2 (08.01.2015) protokols

 

 


 

 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 1 (06.01.2015) protokols

 

 


 

2014.gads

  

Domes kārtējās sēdes Nr. 21 (29.12.2014) protokols


 

Domes ārkārtas sēdes Nr. 20 (09.12.2014) protokols

  Domes kārtējās sēdes Nr. 19 (25.11.2014) protokols

Pielikumi:

 

 


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 18 (28.10.2014) protokols

 


  

Domes ārkārtas sēdes Nr. 17 (21.10.2014.) protokols

  


 

Domes kārtējās sēdes Nr. 16 (23.09.2014.) protokols

 

Pielikumi: saistošie noteikumi Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89. Vārkavas novada karogs.

 


 

Domes  ārkārtas  sēdes Nr. 15 (16.09.2014.) protokols

 


 

Domes ārkārtas sēde Nr.14 (01.09.2014), protokols un pielikumi (skolēnu autobusu maršruti)

 


 

Domes kārtējā sēde Nr. 13 (26.08.2014), protokols un pielikumi

 


 

Domes kārtējā sēde Nr.12 (29.07.2014.)

 

Pielikumi:

Saistošie noteikumi Nr.85

Pašvaldības kustamās mantas transportlīdzekļu izsoles noteikumi

Grozījumi budžetam

Adrešu precizēšanai objektu saraksts

 


 

Domes kārtējā sēde Nr.11 (27.06.2014.)

 


 

Domes kārtējā sēde Nr.10 (27.05.2014.) Sēdes pielikumi: saistošie noteikumi Nr.81

 


 

Domes ārkārtas sēde Nr.9 (22.05.2014.)

 


 

Domes kārtējā sēde Nr.8 (29.04.2014)


 

 Domes ārkārtas sēde Nr.7 (15.04.2014)


Domes kārtējā sēde Nr.6 (28.03.2014) Sēdes pielikumi: saistošie noteikumi Nr. 80, saistošie noteikumi Nr. 81, Darba uzdevums Vārkavas novada domes teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam izstrādei


 

Domes ārkārtas sēde Nr. 5 (19.03.2014)


 

Domes ārkārtas sēde Nr.4 (05.03.2014)

 • Sēdes audioieraksts: 1.daļa (MP3, 8,34 MB, 6 min.), 2.daļa (MP3, 4,48 MB, 3 min.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.3 (25.02.2014)

 • Sēdes audioieraksts: 1.daļa (MP3, 27,3 MB, 59 min.), 2.daļa (MP3, 28,5 MB, 1 h 2 min.), 3.daļa (MP3, 27,4 MB, 20 min.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.2 (18.02.2014)

 


Domes kārtējā sēde Nr.1 (28.01.2014)

  

 

 

 2013.gads

 

Domes kārtējā sēde Nr.36 (27.12.2013)

Pielikums Nr.17, pielikums Nr.18; pielikums Nr.19; pielikums Nr.20; pielikums Nr.21; pielikums Nr.22.

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.35 (04.12.2013)

Pielikumi

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.34 (26.11.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.33 (07.11.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.32 (28.10.2013)

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.31 (22.10.2013)

 


Domes ārkārtas sēde Nr.30 (08.10.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.29 (03.10.2013)

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.28 (24.09.2013) Pielikumi - Pielikums Nr.1, Saistošie noteikumi Nr.61 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.55 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” , Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.61 "Par grozījumiem Vārkavas novada domes 2013.gada 5.marta saistošajos noteikumos Nr.55 "Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam""

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.27 (10.09.2013)

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.26 (27.08.2013)PIELIKUMI

 

 

Domes kārtējā sēde Nr.25 (23.07.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.24 (16.07.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.23 (09.07.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.22 (28.06.2013)

 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.21 (26.06.2013)

VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.58 "Grozījumi Vārkavas novada domes pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vārkavas novada pašvaldības nolikums”

 

  

Domes ārkārtas sēde Nr.20 (20.06.2013)

 

Domes sēde Nr.19 (20.06.2013)

  

Domes ārkārtas sēde Nr.18 (17.06.2013), pielikums "Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm"

 

Domes ārkārtas sēde Nr.17 (06.06.2013)

 

Domes kārtējā sēde Nr.16 (28.05.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.15 (21.05.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.14 (16.05.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.13 (09.05.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.12 (25.04.2013)

 

Domes kārtējā sēde Nr.11 (23.04.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.10 (09.04.2013)

 

Domes kārtējā sēde Nr.9 (28.03.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.8 (18.03.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.7 (05.03.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.6 (28.02.2013) 

 

Domes kārtējā sēde Nr.5 (26.02.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.4 (15.02.2013)

 

Domes kārtējā sēde Nr.3 (30.01.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.2 (10.01.2013)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.1 (03.01.2013)

 

2012. gads

 

Domes kārtējā sēde Nr.25 (28.12.2012)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.24 (11.12.2012)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.23 (30.11.2012) 

 

Domes kārtējā sēde Nr.22 (27.11.2012), pielikums Nr.1

 

Domes ārkārtas sēde Nr.21 (01.11.2012)

 

Domes kārtējā sēde Nr.20 (23.10.2012)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.19 (16.10.2012)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.18 (02.10.2012)

 

Domes kārtējā sēde Nr.17 (25.09.2012) Pielikums Nr.5, pielikums Nr.6.

 

Domes ārkārtas sēde Nr.16 (10.09.2012)

 

Domes kārtējā sēde Nr.15 (30.08.2012.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.14 (21.08.2012.)

  

Domes ārkārtas sēde Nr.13 (07.08.2012.) Pielikums Nr.2.

 

Domes sēde Nr. 12 (24.07.2012.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr. 11 (28.06.2012)

 

Domes sēde Nr. 10 (26.06.2012)

 

Domes sēde Nr.9 (29.05.2012.) 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.8 (15.05.2012.)

 

Domes sēde Nr.7 (27.04.2012.) 

 

Domes ārkārtas sēde Nr.6 (30.03.2012.)

 

Domes sēde Nr.5 (27.03.2012.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.4 (13.03.2012.)

 

Domes sēde Nr.3 (23.02.2012.)

Sēdes pielikumi - Saistošie noteikumi Nr. 35 „Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2012. gadam” - pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadam, pamatbudžeta izdevumu projekts 2012.gadam - 1., 2. lpp.; saistošie noteikumi Nr. 36 „Grozījumi 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Vārkavas novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 9 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”.

 

 

 

 

Domes sēde Nr.2 (31.01.2012.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.1 (27.01.2012.)

 

 

2010.gads 

Domes kārtējā sēde 26.10.2010.

 

Domes kārtējā sēde 23.11.2010.

 

Domes kārtējā sēde 29.12.2010.

 

 

2011. gads

Domes ārkārtas sēde 03.01.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 13.01.2011.

 

Domes kārtējā sēde 25.01.2011.

 

Domes kārtējā sēde 22.02.2011.

 

Domes kārtējā sēde 23.03.2011.

 

Domes kārtējā sēde 26.04.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 03.05.2011.

 

Domes kārtējā sēde 30.05.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 07.06.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 14.06.2011.


Domes ārkārtas sēde 21.06.2011.

 

Domes kārtējā sēde 29.06.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 07.07.2011.

 

Domes kārtējā sēde 26.07.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 03.08.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 11.08.2011.

 

Domes ārkārtas sēde 19.08.2011.

 

Domes kārtējā sēde Nr.23 (31.08.2011.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.25 (27.09.2011.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.27 (31.10.2011.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.28 (08.11.2011.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.30 (29.11.2011.)

 

Domes ārkārtas sēde Nr.31 (30.11.2011.)

 

Domes kārtējā sēde Nr.32 (27.12.2011.)

 

 

 

 

 

 1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.95 “Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ”.
 2. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 3. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai.
 4. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai
 5. Par ceļa “Andiņi - Zibergi” ņemšanu apsaimniekošanā.
 6. Par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala sadalīšanu.
 7. Par grozījumu Vārkavas novada domes 29.12.2014. lēmumā Nr. 21/6 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
 8. Par grozījumu Vārkavas novada domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā (protokols Nr.17/2) “Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu”
 9. Par Vārkavas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 1. Par Vārkavas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 2. Par īres maksas noteikšanu Vārkavas novada pašvaldības dzīvojamām telpām, kurām noteikts sociālā dzīvokļa statuss.
 3. Par nolikuma „Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu Vārkavas novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās Saules ielā 6, dzīvoklī Nr.5, Rimicānos, Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā” apstiprināšanu.
 4. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
 5. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
 6. Par kandidātu izvirzīšanu apbalvošanai ar Goda rakstiem un Atzinības rakstiem, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienu.
 7. Par atkārtotu izsoli un izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam Padomes ielā 45,Vecvārkavā Upmalas pagastā Vārkavas novadā.
 8. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā apturēšanu.
 9. Par finansējuma piešķiršanu.
 10. Par grozījumiem Vārkavas novada kultūras centra nolikumā.
 11. Par izmaiņām Vārkavas novada dzīvokļu jautājumu komisijā.
 12. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 13. Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas procedūras uzsākšanu.
 Pēdējo reizi izmaiņas veiktas: 11.01.2012 15:06:59

Vārkavas novada pašvaldības dome
Izstrādāts SIA "DATATEKS", 2010
wheat

Kontaktinformācija
Tālrunis: 65329632, 28239646
E-pasts: dome@varkava.lv
Atbildīgā par mājas lapas saturu: Maija Praņevska
Tālrunis: 20385972

Notikumu kalendārs
forward
forward
Jūsu jautājums / ieteikums domei
Aptauja

Neviena aptauja nav aktīva.


Aptauju arhīvs »