Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 26.10.2014 03:49
Amanta, Amanda, Kaiva
Dienas teikums

Valoda ir tautas portrets un CV.  /Francis Usāns/

 
   
 

 Amats

 Vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss, mobilais tālrunis

 E-pasta adrese

 

Dome

 

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Anita Brakovska

26814702

anita_brakovska@inbox.lv

anita.brakovska@varkava.lv

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.9.00 – 12.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā, kā arī katra mēneša pirmajā otrdienā - Vārkavas pagasta pārvaldē un trešajā otrdienā - Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 10.00 – 12.00.

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece

 

 

Antra Vilcāne29133612

antra.vilcane@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem trešdienās no plkst.9.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā.

 

Kancelejas e-pasta adrese

 

 

dome@varkava.lv

 

 

Izpildinstitūcija

 

 

Pašvaldības izpilddirektors

 

Elmārs Sparāns

65329632 (tālr./fakss),

29446486

 

elmars.sparans@varkava.lv

 

 

Pašvaldības sekretāre

 

Antoņina Rusiņa

65329632 (tālr./fakss),

28239646

 

antonina.rusina@varkava.lv

 

Lietvede

Santa Ūdre

65329632 (tālr./fakss),

28239646

 

santa.udre@varkava.lv

 

Datortīkla administrators

 

Māris Malnačs

20044405

maris.malnacs@varkava.lv

 

Galvenā grāmatvede

 

Vija Šmeikste

 27089606

 

vija.smeikste@varkava.lv

Grāmatvede

Anna Usāne

 27089606

 

anna.usane@varkava.lv

 

Kasiere

Laila Lazdāne

27089606

 

laila.lazdane@varkava.lv

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maija Praņevska

 

20385972,

26611934

maija.pranevska@varkava.lv vai varkavas.novads@inbox.lv

Zemes lietu speciālists

Dzintars Cimdiņš

26478052,

26562334

 

dzintars.cimdins@varkava.lv

 

Automobiļa vadītājs

Ernests Praņevskis

 

26268803

 

Autobusa vadītājs

Andris Jakimovs

 

29501967

 

Autobusa vadītājs

Aivars

Dambītis

 

 

 

Autobusa vadītājs

Jānis Augšpūls

 

29501308 

Autobusa vadītājs

 

Jāzeps Kokorīts

 

29501857

 

Darba aizsardzības speciāliste

Veronika Dombrovska

 

65329632 (tālr./fakss),

28239646

 

veronika.dombrovska@varkava.lv

 

Ugunsdrošības automašīnas vadītājs

 

Antons Onckulis

28440356

 

Lopkopības pārraudze

 

Janīna Poplavska

26160719

janina.poplavska@varkava.lv

 

Lopkopības pārraudze

 

Terēzija Jaunromāne

26484385

terezija.jaunromane@varkava.lv

 

„Valsts Lauku tīkla” lauku attīstības speciāliste

 

Ilga Ušacka

28621460,

27050168

ilga.usacka@inbox.lv

 

Vides inženiere

 

Lilita Gavare

28239646

lilita.gavare@varkava.lv

 

Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes

vadītājs

 

Artūrs Poplavskis

29423305

Apmeklētājus pieņem mēneša 1. un 3. trešdienā no plkst.10.00 -12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkas (Skolas ielā 5, Vecvārkava) 1.stāvā.

Vārkavas novada Sociālais dienests

 

 

 

 

Sociālā dienesta vadītāja

 

Baiba Ruča

65329725

(tālr./fakss),

28383161

socialais.dienests@varkava.lv

 

Sociālā darbiniece

Aija Bizāne - Vadeiša

 

28383161

 

 

Sociālais darbinieks

Ivars Madelāns

 

28383161

 

 

 

Sociālā darbiniece

 

Lidija Krasnais28383161 

Sociālās palīdzības organizatore

Lucija Armane 

28623663

lucija.armane@varkava.lv

 

Vārkavas novada bāriņtiesa

 

 

 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Iveta Stivriška

20384632

barintiesa@varkava.lv

 

Apmeklētājus pieņem Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā- Skolas ielā 5, Vecvārkavā- pirmdienās no plkst.10.00 - 15.00, trešdienās no plkst.9.00 – 16.00;

Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā -otrdienās no plkst.9.00 - 12.00;

Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - otrdienās no plkst.13.00 - 16.00.

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa

 

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

Antoņina Rusiņa

65329632 (tālr./fakss),

28239646

 

dzimtsaraksti@varkava.lv

 

Vārkavas novada kultūras centrs

 

 

Kultūras centra vadītāja

 


 

Kultūras pasākumu organizators un jaunatnes lietu speciālists

 

Antra Skutele

 


Mārcis Rukmanis

20004979 27016344

 

antra.skutele@varkava.lv

 


marcis.rukmanis@varkava.lv

 

Vārkavas novadpētniecības muzeja - tūrisma informācijas centra vadītāja

 

Elvīra Āboliņa

27099432

elvira.abolina@varkava.lv

 

Upmalas bibliotēkas

bibliotekāre

 

Alda Upeniece

29295225

upmalas.biblioteka@varkava.lv

 

Vārkavas bibliotēkas bibliotekāre

 

Skaidrīte Trafimova

65329725

(tālr./fakss),

28239044

 

 

varkavas.biblioteka@varkava.lv

 

Rožkalnu bibliotēkas bibliotekāre

 

Iveta Some

65329211,

29442909

rozkalnu.biblioteka@varkava.lv

 

Vanagu bibliotēkas bibliotekāre

 

Anastasija Vaivode

65326607,

27057344

vanagu.biblioteka@varkava.lv

 

Arendoles bibliotēkas bibliotekāre

 

Marija Salceviča

27055960

arendoles.biblioteka@varkava.lv

 

Vārkavas pagasta pārvalde

 

 

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja

Inta Kivleniece

65329725

(tālr./fakss),

28239044

 

varkavas.parvalde@varkava.lv

 

Nodokļu administrators

 

Jānis Bruss

65329725

(tālr./fakss),

28239044

janis.bruss@varkava.lv

 

Rožkalnu pagasta pārvalde

 

 

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja

 

Mairita Stulpiņa

65329211,

28449248

rozkalnu.parvalde@varkava.lv

 

Lauksaimniecības konsultante

 

Silvija Ziemele

65329211,

26597153

silvija.ziemele@varkava.lv

 

Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”

 

 

Vadītāja

Janīna Praņevska

65326609

(tālr./fakss),

28450919

vanagupsk@pvg.edu.lv,

vanagupsk@inbox.lv

 

 

 Vārkavas novada izglītības iestādes

 

 

Amats

 

Vārds, uzvārds

Tālrunis, mobilais tālrunis

 

E-pasta adrese

Vārkavas vidusskola

 

 

Direktore

Anita Vilcāne

65326655,

28238094

 

varkavasvsk@pvg.edu.lv

Direktores vietniece izglītības jomā

 

Sandra Lazdāne

65326655,

29416780

 

 

Direktores vietniece informātikas jautājumos

Silvija Vingre

65326655

 

 

Bibliotekāre

 

Melita Pastare

65326655

 

Lietvede – arhivāre

 

Iveta Lazdāne

65326655

 

 

Ēdnīca

 

 

Iveta Kokorīte

 

65326653

 

Vārkavas novada sporta skola

 

 

Direktors

Edgars Vaivods

26179015

varkavasssk@inbox.lv

edgars_vaivods@inbox.lv

 

Sporta metodiķis

 

Staņislavs Stankevičs

29641392

 

Vārkavas pamatskola

 

 

Direktore

 

Skaidrīte Medne

65329724,

28449096

 

varkavaspsk@pvg.edu.lv

 

Direktores vietniece izglītības jomā

 

Dagmāra Skutele

65329724

 

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde

 

 

Direktore

Velta Ziemele

65329204,

28444927

 

rimicanupirmsk@pvg.edu.lv

 

Vecākās grupas „Sprīdītis”

Skolotāja

 

Skaidrīte Zelčāne

65329204,

28444927

 

Jaunākās grupas „Zīļuks” skolotāja


 

Rimicānu PII filiāles "Vanadziņi"

skolotājas

 

 

Evita Jaudzema

 


 

Elizabete Lāce,

 

Gunita Lazdāne

28449248

 

 


 

29193178

 

 

 

wheat