Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 31.08.2015 18:13
Vilma, Aigars
Dienas teikums

„Latvija maza? Tad paveries debesīs, cik daudz zvaigznēm te vietas.” /J. Baltvilks/

 
   
 

 Amats

 Vārds, uzvārds

Tālrunis, fakss, mobilais tālrunis

 E-pasta adrese

 

Dome

 

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Anita Brakovska

26814702

anita_brakovska@inbox.lv

anita.brakovska@varkava.lv

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst.9.00 – 12.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā, kā arī katra mēneša pirmajā otrdienā - Vārkavas pagasta pārvaldē un trešajā otrdienā - Rožkalnu pagasta pārvaldē no plkst. 10.00 – 12.00.

 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniece

 

 

Antra Vilcāne29133612

antra.vilcane@inbox.lv

Apmeklētājus pieņem trešdienās no plkst.9.00 – 12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā – Skolas ielā 5, Vecvārkavā.

 

Kancelejas e-pasta adrese

 

 

dome@varkava.lv

 

 

Izpildinstitūcija

 

 

Pašvaldības izpilddirektors

 

Elmārs Sparāns

65329632 (tālr./fakss),

29446486

 

elmars.sparans@varkava.lv

 

 

Pašvaldības sekretāre

 

Antoņina Rusiņa

65329632 (tālr./fakss),

28239646

 

antonina.rusina@varkava.lv

 

Lietvede

Lolita Murāne

65329632 (tālr./fakss),

28239646

 

lolita.murane@varkava.lv

 

 

Datortīkla administrators

 

Māris Malnačs

20044405

maris.malnacs@varkava.lv

 

Galvenā grāmatvede

 

Vija Šmeikste

 27089606

 

vija.smeikste@varkava.lv

Grāmatvedes

Anna Usāne,

Dinija Upeniece

27089606

 

27089606

anna.usane@varkava.lv

 

Kasiere

Laila Lazdāne

27089606

 

laila.lazdane@varkava.lv

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maija Praņevska

 

20385972,

26611934

maija.pranevska@varkava.lv vai varkavas.novads@inbox.lv

Zemes lietu speciālists

Dzintars Cimdiņš

26478052,

26562334

 

dzintars.cimdins@varkava.lv

 

Automobiļa vadītājs

Ernests Praņevskis

 

26268803

 

Autobusa vadītājs

Andris Jakimovs

 

29501967

 

Autobusa vadītājs

Aivars

Dambītis

 

 29409820

 

Autobusa vadītājs

 

Jāzeps Kokorīts

 

29501857

 

Darba aizsardzības speciāliste

Veronika Dombrovska

 

65329632 (tālr./fakss),

28239646

 

veronika.dombrovska@varkava.lv

 

Ugunsdrošības automašīnas vadītājs

 

Antons Onckulis

28440356

 

Lopkopības pārraudze

 

Janīna Poplavska

26160719

janina.poplavska@varkava.lv

 

Lopkopības pārraudze

 

Terēzija Jaunromāne

26484385

terezija.jaunromane@varkava.lv

 

„Valsts Lauku tīkla” lauku attīstības speciāliste

 

Ilga Ušacka

28621460,

27050168

ilga.usacka@inbox.lv

 

Vides inženiere

 

Lilita Gavare

28239646

lilita.gavare@varkava.lv

 

Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotās būvvaldes

vadītājs

 

Artūrs Poplavskis

29423305

Apmeklētājus pieņem mēneša 1. un 3. trešdienā no plkst.10.00 -12.00 Vārkavas novada pašvaldības domes ēkas (Skolas ielā 5, Vecvārkava) 1.stāvā.

Vārkavas novada Sociālais dienests

 

 

 

 

Sociālā dienesta vadītāja

 

Baiba Ruča

65329725

(tālr./fakss),

28383161

socialais.dienests@varkava.lv

 

Sociālā darbiniece

Aija Bizāne - Vadeiša

 

28383161

 socialais.dienests@varkava.lv

 

    

Sociālā darbiniece

 

Lidija Krasnais28383161socialais.dienests@varkava.lv

Sociālās palīdzības organizatore

Lucija Armane 

28383161

socialais.dienests@varkava.lv

 

Vārkavas novada bāriņtiesa

 

 

 

 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Iveta Stivriška

20384632

barintiesa@varkava.lv

 

Apmeklētājus pieņem Vārkavas novada pašvaldības domes ēkā- Skolas ielā 5, Vecvārkavā- pirmdienās no plkst.10.00 - 15.00, trešdienās no plkst.9.00 – 16.00;

Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku ielā 4, Vārkavā -otrdienās no plkst.9.00 - 12.00;

Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicānos - otrdienās no plkst.13.00 - 16.00.

Vārkavas novada dzimtsarakstu nodaļa

 

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

Antoņina Rusiņa

65329632 (tālr./fakss),

28239646

 

dzimtsaraksti@varkava.lv

 

Vārkavas novada kultūras centrs

 

 

Kultūras centra vadītājs

 


Jaunatnes lietu speciālists

 

Mārcis Rukmanis

 


Jolanta Smilga

20004979 27016344

 

marcis.rukmanis@varkava.lv

 

 


jolanta.smilga@varkava.lv

 

 

Vārkavas novadpētniecības muzeja - tūrisma informācijas centra vadītāja

 

Elvīra Āboliņa

27099432

elvira.abolina@varkava.lv

 

Upmalas bibliotēkas

vadītāja

 

Alda Upeniece

29295225

upmalas.biblioteka@varkava.lv

 

Vārkavas bibliotēkas vadītāja

 

Skaidrīte Trafimova

65329725

(tālr./fakss),

28239044

 

 

varkavas.biblioteka@varkava.lv

 

Rožkalnu bibliotēkas vadītāja

 

Iveta Some

65329211,

29442909

rozkalnu.biblioteka@varkava.lv

 

Vanagu bibliotēkas vadītāja

 

Anastasija Vaivode

 27057344

vanagu.biblioteka@varkava.lv

 

Arendoles bibliotēkas vadītāja

 

Marija Salceviča

27055960

arendoles.biblioteka@varkava.lv

 

Vārkavas pagasta pārvalde

 

 

Vārkavas pagasta pārvaldes vadītāja

Inta Kivleniece

65329725

(tālr./fakss),

28239044

 

varkavas.parvalde@varkava.lv

 

Nodokļu administrators

 

Jānis Bruss

65329725

(tālr./fakss),

28239044

janis.bruss@varkava.lv

 

Rožkalnu pagasta pārvalde

 

 

Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja

 

Mairita Stulpiņa

65329211,

28449248

rozkalnu.parvalde@varkava.lv

 

Informācijas un atbalsta centrs „Vanagi”

 

 

Vadītāja

Janīna Praņevska

65326609

(tālr./fakss),

28450919

vanagupsk@pvg.edu.lv,

vanagupsk@inbox.lv

 

 

 Vārkavas novada izglītības iestādes

 

 

 

 

Amats

 

Vārds, uzvārds

Tālrunis, mobilais tālrunis

 

E-pasta adrese

Vārkavas vidusskola

 

 

Direktore

Anita Vilcāne

65326655,

28238094

 

varkavasvsk@pvg.edu.lv

Direktores vietniece izglītības jomā

 

Sandra Lazdāne

65326655,

29416780

 

 

Direktores vietniece informātikas jautājumos

Silvija Vingre

65326655

 

 

Bibliotekāre

 

Melita Pastare

65326655

 

Lietvede – arhivāre

 

Iveta Lazdāne

65326655

 

 

Ēdnīca

 

 

Iveta Kokorīte

 

65326653

 

Vārkavas novada sporta skola

 

 

Direktors

Edgars Vaivods

26179015

varkavasssk@inbox.lv

edgars_vaivods@inbox.lv

 

Sporta metodiķis

 

Staņislavs Stankevičs

29641392

 

Vārkavas pamatskola

 

 

Direktore

 

Skaidrīte Medne

65329724,

28449096

 

varkavaspsk@pvg.edu.lv

 

Direktores vietniece izglītības jomā

 

Dagmāra Skutele

65329724

 

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde

 

 

Direktore

Velta Ziemele

65329204,

28444927

 

rimicanupirmsk@pvg.edu.lv

 

Vecākās grupas „Sprīdītis”

Skolotāja

 

Skaidrīte Zelčāne

65329204,

28444927

 

Jaunākās grupas „Zīļuks” skolotāja


 

Rimicānu PII filiāles "Vanadziņi"

skolotājas

 

 

Evita Jaudzema

 


 

Elizabete Lāce,

 

Gunita Lazdāne

28449248

 

 


 

29193178

 

 

 

wheat