Vārkavas novada informatīvais portāls
Vārda dienas 18.09.2014 12:38
Liesma, Elita, Alita
Dienas teikums

Vispatīkamāk gāzt tos kalnus, kuru virsotnes nav izdevies sasniegt.  /Francis Usāns/

04.09.2014, 11:44Skolēnu autobusu maršrutu (2014./2015. m. g.) saraksts
Skolēnu autobusu maršrutu (2014./2015. m. g.) saraksts

Vārkavas novada dome 01.09.2014. ārkārtas sēdē (Nr.14/5) apstiprināja grozījumus 2012. gada 27. novembra sēdes lēmumā Nr.22/5 „Par skolēnu autobusu maršruta apstiprināšanu”. Tā pašreizējā redakcija skan šādi, ka ir apstiprināti pašvaldības autobusu maršrutus skolēnu pārvadāšanai Vārkavas novada teritorijā, saskaņā ar pielikumu (sk.zemāk) un  ir noteikts, ka pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības ar rīkojumu veikt grozījumus skolēnu autobusu maršrutos.

Skolēnu autobusu 3 maršruti: ARENDOLE-VECVĀRKAVA-VANAGI-VECVĀRKAVA-VANAGI-VECVĀRKAVA-ARENDOLE;NEICENIEKI-RIMICĀNI-VECVĀRKAVA-BROKOVSKI-VECVĀRKAVA-RIMICĀNI; KAĻVI-VĀRKAVA-PREIĻI-VĀRKAVA-VECVĀRKAVA.

 

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:17Akcija „Lielā skolas soma” arī Vārkavas novadā

Akcija “Lielā skolas soma” aizsākās 2003. gadā Vācijā, pašiem bērniem vaicājot, kādā veidā viņi gribētu palīdzēt citiem bērniem. Akcijas galvenais mērķis ir sniegt atbalstu sākumskolas skolēniem no daudzbērnu ģimenēm (kā arī viņu vecākiem),  ne tikai dāvinot viņiem bagātīgi piepildītas skolas somas, bet arī piepildot viņu mazās sirsniņas ar Dieva mīlestību.

 

Lasīt vairāk...
28.08.2014, 23:12Humānās palīdzības preču izsniegšana Arendolē
Humānās palīdzības preču izsniegšana Arendolē

Vārkavas novada Sociālais dienests humānās palīdzības preces izsniegs 03.09.2014. pl.900 Arendoles bibliotēkas zālē. Preces var saņemt ikviena persona, kurai nepieciešama humānā palīdzība.

Lasīt vairāk...
19.08.2014, 09:19Vārkavas novada vēlēšanu komisijas paziņojums
Vārkavas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Vārkavas novada vēlēšanu komisija nosaka iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu 2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas vēlēšanām līdz 2014.gada 25. augustam.

 

Pieteikuma veidlapa atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lvIzvirzot kandidātus, jāievēro Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas. Aizpildītos pieteikumus iesniegt personīgi Vārkavas novada domē vai Vārkavas un Rožkalnu pārvaldēs līdz  2014. gada 25. augustam plkst. 17.00.

 

Lasīt vairāk...
13.08.2014, 12:16Vārkavas novadā izsludināta ārkārtas situācija
Vārkavas novadā izsludināta ārkārtas situācija

Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības

 

Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā Ministru kabinets otrdien, 12.augustā, apstiprināja grozījumus piecos Ministru kabineta noteikumos.Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” nosaka ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijas paplašināšanu, to nosakot papildus:

- 21 novadā (Vārkavas, Līvānu, Viļānu, Cēsu, Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Gulbenes, Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Salas, Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes un Ilūkstes novadā),

- piecu novadu atsevišķos pagastos (Ogres novada Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Madlienas, Meņģeles un Krapes pagastā; Jaunjelgavas novada Seces, Staburaga un Sunākstes pagastā; Daugavpils, Preiļu un Riebiņu novadā - arī tajos pagastos, kuri iepriekš nebija pasludināti par ĀCM ārkārtējās situācijas teritoriju),

- četrās pilsētās (Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā, un Rēzeknē).

Lasīt vairāk...
04.08.2014, 11:06Vārkavas novada teritorijas plānojums 2014. - 2025. gadam.
Lasīt vairāk...
31.07.2014, 12:09Aktuāla informācija visiem, bet jo īpaši ĀCM skartās teritorijas cūku turētājiem
Aktuāla informācija visiem, bet jo īpaši ĀCM skartās teritorijas cūku turētājiem

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD inspektori, pārbaudot piemājas saimniecības un cūku novietnes, kā arī veicot ĀCM epidemioloģisko izmeklēšanu skartajās teritorijās, pārliecinājās, ka noteiktie biodrošības pasākumi joprojām ĀCM noteiktajā karantīnas teritorijā netiek ievēroti un rada draudus infekcijas tālākai izplatībai.

Lasīt vairāk...
09.07.2014, 22:24Norit projekts
Norit projekts

"Preiļu NVO centrs" projekta "Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados" ietvaros sagatavojosi NVO aktualitāšu kalendāru.

Lasīt vairāk...
15.08.2014, 09:41Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem
Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.

Lasīt vairāk...
05.08.2014, 11:09Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē
Vārkavas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē

Vārkavas novada dome  2014. gada 28.  marta  sēdē pieņēma lēmumu  (prot. Nr. 6/15) “Par Vārkavas novada pašvaldības īpašumā  esošās kustamās mantas atsavināšanu”, ar kuru tika uzdots   Īpašuma atsavināšanas komisijai noteikt kustamās mantas nosacīto cenu.

VĀRKAVAS NOVADA DOME PĀRDOD ATKLĀTĀ MUTISKĀ IZSOLĒ AR AUGŠUPEJOŠU SOLI VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠU KUSTAMO ĪPAŠUMU:

  • transportlīdzekli MZ 3607 GAZ 52, valsts reģistrācijas numurs BV 632, nosacītā  cena 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro);
  • transportlīdzekli VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs DR 4581, nosacītā cena  280 EUR (divi simti astoņdesmit eiro);
  • transportlīdzekli CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas numurs FF 2044, nosacītā cena 610 EUR (seši simti desmit eiro);
  • transportlīdzekli KAVZ 685 M, valsts reģistrācijas numurs BV 637,  nosacītā cena  230 EUR (divi simti trīsdesmit eiro);
  • transportlīdzekli KAVZ 3270 031, valsts  reģistrācijas  numurs AT 6950, nosacītā cena 410 EUR (četri simti desmit eiro);
  • transportlīdzekli MERCEDES BENZ, valsts reģistrācijas numurs EH 5152, nosacītā cena 430 EUR (četri simti trīsdesmit eiro).

Izsoles nodrošinājums  līdz reģistrācijai 10 % apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā  Vārkavas novada  domes  kontā LV31UNLA0026000130410,   A/S   SEB  Banka.  Norēķini   par īpašuma pirkumu veicami  100 % EUR viena mēneša laikā  no izsoles dienas. Izsole  notiks 2014. gada 16. septembrī  plkst.10.00 Vārkavas novada pašvaldības Kultūras centra zālē (Skolas iela  5, Vecvārkava, Upmalas  pagasts, Vārkavas novads). Dalībnieku pieteikumu reģistrācija domes administrācijas kancelejā Skolas  ielā  5, Vecvārkava,  Upmalas  pagasts, Vārkavas novads, darba laikā līdz 2014. gada 1.  septembrim,  līdz plkst. 16.00. Izsoles noteikumi, kā arī transportlīdzekļu fotogrāfijas pieejamas mājaslapā internetā  www.varkava.lv sadaļā Jaunumi un domes administrācijas kancelejā. Tālrunis uzziņām īpašuma apskates saskaņošanai: 28239044.

Pašvaldības kustamās mantas – sešu transportlīdzekļu izsoles noteikumi, transportl. fotogr. (zip)

 

 

Lasīt vairāk...
08.07.2014, 13:59Apstiprināti noteikumi par pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu iznomāšanu
Apstiprināti noteikumi par pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu iznomāšanu

Noteikumi, kādā Vārkavas novada pašvaldība iznomā neapbūvētus pašvaldībai piederošus zemes gabalus (apstiprināti ar Vārkavas novada domes 27.06.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.11/12.§)).

 

 

Lasīt vairāk...
08.07.2014, 14:08Pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu saraksts
Pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu saraksts

Vārkavas novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemes gabalu saraksts: Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts, Vārkavas pagasts  

(Pie zemes robežu uzmērīšanas zemes gabalu kopplatība var tikt precizēta.) Pieteikšanās termiņš  - 08.08.2014. Sīkāka informācija pie Vārkavas novada zemes lietu speciālista Dz.Cimdiņa, tālr. 26562334, e-pasts: dzintars.cimdins@varkava.lv.

 

Lasīt vairāk...
27.06.2014, 08:54Tolka Randaukā
Tolka Randaukā

Bīdreiba ,,As Latgolai,, reikoj kuortejū izgleitojušū un praktiskū pasuocīni, itū raizi tei ir vidis sakūpšonys tolka.  

Tolkys laikā tiks sakūpts Dubnys upis krosta pūsms, taipat kluotasūšim tiks pasnīgta eisa pavyiceiba, kai ryupētīs par upis teireibu un biologiskū daudzveideibu, gon tuos krostūs, gon yudinī un kai saglobuot un attīstēt kulturainaviskū vierteibu. Tolkys dalinīkus uzrunuos Vidis specialists, Biologejis zynuotņu magistrs, vairuoku starptautisku vidis projektu dalinīks, eksperts Andris- Viesturs Urtans un ainovu arhitekte, telpiskuos planavuošonys magistre, eksperimentaluos fitoremediacejis duorza Sorkondaugovys upis krostā, idejis iniciatore un autore Ilze Rukšāne.  

Iz tolku aicynojam pulcētīs Randaukys muižā 2014.goda 12.julī, suokums plkst. 10.00. Tolkys dalinīkim  byus pušdīnis. Vokorā piec tolkys gida pavadeibā ekskurseja pa Randaukys muižu.

 

Bīdreibys ,,As Latgolai,, vidis iniciativu Randaukā finansiāli atbolsta Latvejis vidis aizsardzeibys fonds.


 

 

Lasīt vairāk...
26.06.2014, 09:37Vecvārkavā jauns veikals
Vecvārkavā jauns veikals

Tiekat mīļi gaidīti jaunajā veikalā Vītolu ielā 2, Vecvārkavā.

Darba laiks: darbadienās 8⁰⁰- 21⁰⁰,

                   sestdienās    9⁰⁰-21⁰⁰,

                   svētdienās    9⁰⁰-19⁰⁰.

 

Lasīt vairāk...
04.06.2014, 15:49Paziņojums par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Paziņojums par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Vārkavas novada pašvaldība 2012.ada 27. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 10 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”.

Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2014. gada 9. jūnija līdz 2014. gada 14. jūlijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

19. jūnijā plkst. 1000 Vārkavā, Vārkavas tautas namā;

17. jūnijā plkst. 1000 Piliškās, Pilišku saieta vietā;

26. jūnijā plkst. 1000 Vanagos, informācijas un atbalsta centrā „Vanagi”;

2. jūlijā plkst. 1000 Vecvārkavā, kultūras centra zālē;

20. jūnijā plkst. 1000 Arendolē, Arendoles bibliotēkā;

18. jūnijā plkst. 1000 Rimicānos, Rožkalnu kultūras namā.

 

Rakstiskus priekšlikumus par Vārkavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iesniegt Vārkavas novada pašvaldībā Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 līdz 14.07.2014.

Ar Vārkavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iepazīties darba dienās no 800- 1230 un 1300-1630 Vārkavas novada pašvaldībā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads; Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads; Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads un pašvaldības mājas lapā.

 

Lasīt vairāk...
30.06.2014, 13:36Paziņojums par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Paziņojums par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Vārkavas novada pašvaldība 2012.ada 27. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 10 „Par Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”.

Vārkavas novada teritorijas plānojuma 2014. – 2025.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2014. gada 9. jūnija līdz 2014. gada 14. jūlijam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks:

19. jūnijā plkst. 1000 Vārkavā, Vārkavas tautas namā;

17. jūnijā plkst. 1000 Piliškās, Pilišku saieta vietā;

26. jūnijā plkst. 1000 Vanagos, informācijas un atbalsta centrā „Vanagi”;

2. jūlijā plkst. 1000 Vecvārkavā, kultūras centra zālē;

20. jūnijā plkst. 1000 Arendolē, Arendoles bibliotēkā;

18. jūnijā plkst. 1000 Rimicānos, Rožkalnu kultūras namā.

 

Rakstiskus priekšlikumus par Vārkavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iesniegt Vārkavas novada pašvaldībā Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335 līdz 14.07.2014.

Ar Vārkavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iepazīties darba dienās no 800- 1230 un 1300-1630 Vārkavas novada pašvaldībā, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagasts, Vārkavas novads; Vārkavas pagasta pārvaldē, Kovaļevsku iela 4, Vārkavā, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads; Rožkalnu pagasta pārvaldē, Saules ielā 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads un pašvaldības mājas lapā.

 

Lasīt vairāk...
04.06.2014, 11:09Vārkavas novada teritorijas plānojums 2014.- 2025.gadam
Lasīt vairāk...
04.06.2014, 11:39Konsultāciju diena Vārkavas novadā
Konsultāciju diena Vārkavas novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska 2014.gada 10.jūnijā no plkst.10.00 līdz plkst.12.00. Vārkavas novada domes telpās, Skolas ielā 5, Vecvārkavā sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Vārkavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem.

Papildus informāciju variet saņemt pie inspektorēm pa tālruņiem 65422336, 26808567 vai 26809432. Uz tikšanos Vārkavas novadā!

 

Lasīt vairāk...
04.06.2014, 15:29Vakance
Vakance

Vārkavas novada dome izsludina pieteikšanos uz Iepirkumu komisijas locekļa amatu. Pieteikumu un CV iesniegt līdz š.g. 13.jūnijam (ieskaitot) plkst.16.00 Vārkavas novada domē (Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā, Vārkavas novadā) pie pašvaldības sekretāres.

Lasīt vairāk...
04.06.2014, 09:16IZLAIDUMI 2014
IZLAIDUMI 2014

Vārkavas pamatskolas izlaidums notiks 13.jūnijā plkst.19.30 Vārkavas tautas namā, pirmais valsis un saviesīgā daļa Vārkavas pamatskolā.

Šogad 9.klasi absolvē: Jānis Čipāns, Santa Jukša, Alise Lutinska, Ineta Pastare, Agnese Plone, Amanda Spūle, Intars Vaivods.

Klases audzinātāja Astrīda Spūle.

 

Vārkavas vidusskolas 9.klases izlaidums notiks 13.jūnijā plkst.19.00 Vārkavas vidusskolas svētku zālē.

Šogad 9.klasi absolvē: Alvis Bulatovs, Elmārs Cimdiņš, Sanita Gutāne, Jānis Jēkabsons, Sanita Lauska, Adrians Macuļēvičs, Sandra Patmalniece, Endijs Pujiņš, Agate Tarasova, Līga Vaivode, Uldis Valainis, Alise Vilcāne, Arvis Vilcāns, Ritvars Ziemelis.

Klases audzinātāja Valentīna Singirska.

 

Vārkavas vidusskolas 12.klases izlaidums notiks 21.jūnijā plkst.20.00 Vārkavas vidusskolas svētku zālē.

Šogad 12.klasi absolvē: Artis Ērglis, Diāna Čeketa, Ieva Gavare, Inta Gavare, Maija Gailuma, Jānis Kusiņš, Santa Anna Lutinska, Baiba Mačulāne, Līga Plone, Osvalds Savickis, Guna Stubure, Marina Šakalova,  Klinta Vaivode, Laura Vaivode.

Klases audzinātāja Ilze Lazdāne. 

 

Lasīt vairāk...
03.06.2014, 13:33Apbalvoti labākie skolēni, sportisti un klases

Kā jau ierasts vairākus gadus pēc kārtas, Vārkavas novada izglītības iestāžu skolēni, pedagogi, darbinieki, vecāki mācību gada pēdējā dienas pēcpusdienā pulcējās vienkopus, lai baudītu skolēnu veiksmīgākos priekšnesumus un suminātu labākos skolēnus, sportistus, klases un pedagogus (attēlā daļa no suminātajiem). Parasti mācību gada noslēguma koncerts norisinās Vecvārkavas estrādē, taču šogad mainīgo un auksto laika apstākļu dēļ koncerts noritēja Vārkavas vidusskolas svētku zālē.  Šogad skolēnu apbalvošanā notikušas nelielas izmaiņas: 2014.gada 22.maija domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja jaunu Vārkavas novada izglītojamo prēmēšanas nolikumu, kurā, balstoties uz iepriekšējo nolikumu, naudas balvu  apjoms tika pārvērsts eiro un  noapaļojot nedaudz paaugstināts, kā arī apbalvojamo sarakstā ieviesa vēl vienu kategoriju – valsts čempionātu uzvarētāji.  Pēc jaunā nolikuma katras skolas labākā jeb Gada klase saņem vienas dienas ekskursiju 215 eiro vērtībā, Gada skolēns – 30 eiro,  Gada sportists – 30 eiro, valsts olimpiāžu, čempionātu uzvarētāji un konkursa „Pazīsti savu organismu” uzvarētāji saņem: par 1. vietu – 75 eiro, par 2.vietu – 60 eiro, par 3.vietu – 45 eiro, par atzinību – 30 eiro. Starpnovadu līmeņa olimpiādes uzvarētāji par 1.vietu saņem 30 eiro, par 2. – 22, par 3. – 15 eiro, par atzinību – 8 eiro; valsts nozīmes uzvarētāji – par 1.vietu – 10 eiro, par 2.vietu – 8 eiro, par 3.vietu – 6 eiro.

Lasīt vairāk...
03.06.2014, 10:38Vārkavas novada iedzīvotājs Boļeslavs Siksnāns nosvinēja simto dzimšanas dienu

1.jūnijā Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Cimuškās „Cimušku” mājās savus simtos šūpuļsvētkus atzīmēja Boļeslavs Siksnāns. Sirmgalvi  dižajā jubilejā  ieradās sveikt ne tikai radi, draugi un kaimiņi, bet arī Krievijas ģenerālkonsuls Oļegs Ribakovs ar dzīvesbiedri, 11.Saeimas deputāts Oļegs Hļebņikovs ar palīdzi, Vārkavas novada domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Rožkalnu pagasta pārvaldes vadītāja Mairita Stulpiņa, ārsta palīdze Anita Lazdāne.

Lasīt vairāk...
03.06.2014, 12:06Vārkavas pamatskolas skolniecēm teicami rezultāti radošo un zinātnisko darbu konkursā

26. maijā Daugavpils Universitātes Krievu valodas un kultūras centrā notika VII Latgales skolēnu radošo un zinātnisko darbu konkursa „Krievu valoda, literatūra un kultūra: skats no 21. gadsimta” noslēguma sarīkojums. Konkurss notika divos posmos. Pirmajā posmā konkurss norisinājās Latgales skolās, bet 2. posms – Daugavpils Universitātē. Uz noslēguma sarīkojumu bija aicināti visi konkursa 2. posma dalībnieki un skolotāji konsultanti.  Konkursa galvenais mērķis bija atklāt un atbalstīt skolēnu radošās literārās spējas, veicināt skolēnos cieņpilnu attieksmi pret krievu valodu, literatūru un kultūru, kā arī mudināt skolēnu interesi par krievu klasiskās un modernās literatūras un kultūras jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem.

Lasīt vairāk...
12.05.2014, 12:58Vārkavas vidusskolas skolēni apmeklēja Aglonas maizes muzeju

Mūsu  ēdienkartē rupjā maize ir jau gadu gadiem, bet vēl joprojām tā garšo ikvienam. Bet ne katrs zina, cik grūti ir izcept rudzu maizi, cik daudz spēka, laika un pacietības jāieliek, lai tiktu pie maizes kukulīša. Retās lauku sētās vairs cep  maizi, kas agrāk bija ikdiena. Lai nezaudētu saikni ar senajiem arodiem, Vārkavas novadā notiek pasākumi, kas novada bērnos atmodina interesi par gadu simtiem no paaudzes paaudzē nodotajām amata prasmēm. Pagājušā gadā skolēni iepazinās ar novada biteniekiem un viņu darbu, klausījās un skatījās stāstījumu par bišu dzīvi. Šogad, 7. Maijā, Vārkavas vidusskolas  1.-3. klašu skolēni devās uz Aglonas maizes muzeju. Šo mācību ekskursiju noorganizēja Vārkavas vidusskolas bibliotekāre Melita Pastare, lauku attīstības konsultante Ilga Ušacka un Vārkavas novada Upmalas bibliotekāre Alda Upeniece.

Bērni ļoti atsaucīgi piedalījās muzeja vadītājas Vijas piedāvātajās aktivitātēs. Veidoja paši savus maizes kukulīšus, un atdeva ceptuvei, lai pēc brīža saņemtu tos karstus un brūnus. Piedalījās maizes degustācijā un varēja nogaršot raberberu maizītes ar tēju. Īpaši izteiksmīgs un saistošs bija muzeja vadītājas stāstījums par rudzu audzēšanu un senajiem darba rīkiem, kas izmantoti, lai ceptu maizi.

Pasākums bija ļoti veiksmīgs, bērni ieinteresēti un varbūt, ka kāds no muzeja mazajiem apmeklētājiem laika gaitā nolems, ka maizes cepšanas process ir pietiekami saistošs, lai ņemtu tajā dalību.

Alda Upeniece

 

Lasīt vairāk...
13.05.2014, 10:50Tikšanās Arendolē ar Valsts Zemes dienesta un pašvaldības pārstāvjiem
Tikšanās Arendolē ar Valsts Zemes dienesta un pašvaldības pārstāvjiem

Rīt, 14.maijā plkst.11.00, Arendoles bibliotēkā notiks iedzīvotāju tikšanās ar Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas un Vārkavas novada pašvaldības pārstāvjiem. Tikšanās tēmas: valsts adrešu reģistrs un nekustamā īpašuma nodokļi.

Lasīt vairāk...
07.05.2014, 10:3411. maijs - Mātes diena

Lasīt vairāk...
28.04.2014, 13:15Apsveicam!
Apsveicam!

Vārkavas vidusskolas 12. klases skolniece Laura Vaivode Valsts konkursā „Pazīsti savu organismu” ieguva 2. vietu! Paldies bioloģijas un ķīmijas skolotājai Ingrīdai Ločmelei un Lauras vecākiem!

Lasīt vairāk...
23.04.2014, 11:46Neparasta nedēļa Vārkavas vidusskolā
Neparasta nedēļa Vārkavas vidusskolā

No 14. – 17. aprīlim notika akcijas „Draudzīgā skola” izsludinātā pasākumu nedēļa „Darbojies! Iepazīsti! Radi! Fantazē!”, kuru ar darbiem atbalstījām arī mēs, Vārkavas vidusskolas skolēni. Nedēļas ietvaros skolēni īpaši rādīja savus draudzīgos un labos darbus.

Pirmdien norisinājās kopšanas diena. Skolēni devās sakopt skolas teritoriju un rādīja, cik viņi ir čakli. Otrdien bija sportiskā diena, jo notika pavasara kross, kur gan lieli, gan mazi parādīja, uz ko viņi ir spējīgi. Labiem un jaukiem vārdiem skanot, aizritēja trešdiena, jo skolā norisinājās labo darbu un vārdu diena. Ceturtdien katra klase draudzīgi un atraktīvi sakārtoja un no putekļiem atbrīvoja kādu no mācību kabinetiem.Kopumā šī nedēļa bija prieka, draudzības un darba spara pilna nedēļa!

 

Niks Plots,

 Vārkavas vidusskolas 10. klases skolēns

 

Lasīt vairāk...
24.04.2014, 10:13Lielās Talkas 2014 norise Vārkavas novadā
Lielās Talkas 2014 norise Vārkavas novadā

26.aprīlī no plkst. 9.00 - 15.00 Latvijā norisināsies Lielā Talka 2014. Arī Vārkavas novadā šajā dienā cītīgi talkos. (Daudzas pašvaldības iestādes, organizācijas un iedzīvotāji, pateicoties labajiem laika apstākļiem, talkoja jau pirms Lieldienām, kā arī ikreiz, kad tas nepieciešams.) Talkas mērķis - lai Latvija kļūst par tīrāko un zaļāko vietu pasaulē - mūsu novadā tiek īstenots soli pa solim un gadu no gada. Līdz šim brīdim ir pieteiktas 6 talkas vietas (mājaslapā talkas.lv tās nav reģistrētas):

 

Vārkavas kapu apkārtnē - talkas atbildīgais Andris Brakovskis, tālr. 26447349;

Piliškās ap daudzdzīvokļu māju - talkas atbildīgā Iveta Znotiņa, tālr. 26074689;

Dubnas krastā Mačānos, Šķiļteros un Pūgaiņos - talkas atbildīgais Kristaps Vīksna, tālr. 26217020;

Rimicānu sporta laukumā - talkas atbildīgais Mārcis Rukmanis, tālr. 26667812;

Vecvārkavā ap skolotāju māju - talkas atbildīgā Anita Vilcāne, tālr. 29495995;

Vanagos un Vanagu apkaimē - talkas atbildīgā Janīna Praņevska, tālr. 28450919.

Lielās Talkas ietvaros 25.aprīļa pēcpusdienā Vārkavas vidusskolas skolēni, pedagogi un darbinieki posīs skolas  apkārtni.

 

Aicinām ikvienu talkotgribētāju pievienoties augstākminētajām talkas vietām! (Citas talkas vietas vēl var pieteikt (tikai pašvaldībā) līdz 25.aprīļa plkst.16.30!)

 

Pašvaldība, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, apmaksās talkā savākto atkritumu izvešanu: tā, sadarbojoties ar SIA "Preiļu saimnieks", tiks nodrošināta 26.aprīļa pēcpusdienā vai 27.aprīļa rīta pusē. Pašvaldībā var saņemt arī sarkanos talkas maisus. Ar jautājumiem vērsties pie Lielās Talkas koordinatores Vārkavas novadā Maijas Praņevskas, tālr. 26611934 vai 20385972.

 

Lasīt vairāk...
22.04.2014, 12:03Apsveicam!
Apsveicam!

Vārkavas pamatskolas 8.klases skolēnam Jānim Jukšam starpnovadu ķīmijas olimpiādē - atzinība! Paldies skolotājai Dagmārai Skutelei un Jāņa vecākiem!

Lasīt vairāk...
» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

wheat